Analiza prawna polisy OC

Kraków, 20 kwietnia 2011r.


Analiza prawna Polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora dla Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara.

„Polisa  potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora” odnosi się do szkody na osobie lub mieniu wynikłej z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych nauczyciela.  Z tego wynika, że jeśli nauczyciel w trakcie zajęć popełni jakiś błąd, np. źle poinstruuje lub nie weźmie pod uwagę ograniczeń fizycznych ucznia  i coś się stanie uczniowi, to wówczas towarzystwo Hestia zapłaci odszkodowanie za szkodę na osobie (np. skręcenie nogi), albo za szkodę na mieniu (np. zniszczenie okularów). Jeśli zaś nauczyciel dochowa wszelkich starań w czasie wykonywania ćwiczeń, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie zobowiązane płacić odszkodowania za powstałe szkody. Odszkodowanie należy się wtedy, gdy nauczyciel ponosi winę za szkodę wyrządzoną uczniowi, czyli gdy nie dochował należytej staranności w opiece nad poszkodowanym.  Jest to zasada ogólna wnikająca z Kodeksu Cywilnego.

Jeśli coś się stanie, poszkodowany zgłasza się do nauczyciela, a ten informuje o  posiadaniu polisy OC i mówi, że jest ubezpieczony i za szkodę zapłaci Hestia, jeśli nauczyciel zawinił. Jeśli nauczyciel zrobił wszystko, zgodnie ze sztuką, a coś się stanie uczniowi to nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, którą poniósł uczeń.

Zasady ubezpieczenia OC nauczycieli są analogiczne jak ubezpieczenie OC kierowców samochodowych.

Nauczyciele ubezpieczeni w Hestii  polisą OC  nie muszą się legitymować dodatkowymi państwowymi uprawnieniami ponieważ „ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców” nie zawierają takiego wymogu. Nie jest nigdzie napisane, że ubezpieczeniem obejmuje się nauczycieli z oficjalnymi uprawnieniami państwowymi do nauczania.

Dodatkowo, polisa OC nauczycieli jest wystawiona  na konkretne osoby i one są objęte ubezpieczeniem. Również w polisie nie ma mowy o wymogu posiadania uprawnień państwowych. Wszystko to potwierdzają rozmowy z agentką Hestii, panią Elżbietą Gałką.

Dodatkowo informujemy, że PSJI uczestniczy przy ubezpieczeniu nauczycieli tylko w chwili podpisania umowy ubezpieczenia OC. Podobnie jak w przypadku grupowego ubezpieczenia pracowników przez pracodawcę. Jeśli dojdzie do wypadku to nauczyciel sam reprezentuje siebie przed Hestią w sprawie likwidacji szkody. W zasadzie likwidacją szkody zajmuje się osoba poszkodowana i to ona koresponduje z Hestią. Nauczyciel objęty ubezpieczeniem OC wypełnia tylko dokumenty związane z opisem zdarzenia przysłane mu przez Hestię. Biuro i Zarząd PSJI może pośredniczyć jedynie w przesyłaniu dokumentów i ich archiwizacji, ale nie zajmuje stanowiska w sprawie, ani nie zajmuje się sprawą.

Krzysztof Banek,
radca prawny

webmaster