Uprawnienia Komitetu Technicznego PSJI (KT)

 • Cel i funkcje KT
  1.1 KT określa kierunek szkolenia i egzaminowania nauczycieli, zgodnie z zaleceniami Instytutu Iyengara w Punie.
  1.2 Organizuje egzaminy i nadaje dyplomy nauczycielskie.
  1.3 Uaktualnia corocznie listę nauczycieli oraz egzaminatorów PSJI.
 • Ukonstytuowanie
  2.1 KT jest wyłaniany spośród członków zwyczajnych nauczycieli stopnia minimum Junior Intermediate III, (z opłaconymi składkami nauczycielskimi i posiadających ważny dyplom).
  2.2 KT odpowiada przed Zarządem PSJI.
 • Skład
  a) Członkowie
  • Wszyscy członkowie KT powinni być bezwzględnie członkami zwyczajnymi - nauczycielami.
  • Do KT mogą należeć wszyscy nauczyciele stopnia Senior Intermadiate, lub Junior Intermediate III, którzy złożą prośbę do PSJI lub zostaną powołani przez KT. Ich liczba nie może przekroczyć 7 osób.
  • Mandat członka KT trwa 2 lata i jest odnawialny.
  b) Przewodniczący
  Przewodniczący wybierany jest spośród członków KT posiadających dyplom najwyższego stopnia, z możliwością odnowienia mandatu. W przypadku jego odmowy, przewodniczący zostaje wybrany według tych samych kryteriów odnośnie poziomu dyplomu spośród innych członków KT.
  c) Sekretarz – koordynator
  W celu koordynacji działań KT powoływany jest Sekretarz-koordynator. Szczegółowo obowiązki i uprawnienia Sekretarza określa osobny regulamin.
 • Dymisja-skreślenie
  4.1. W przypadku nie przedłużenia dyplomu lub braku przynależności do PSJI jako członka zwyczajnego nauczyciela lub na osobistą rezygnację dana osoba jest pozbawiana mandatu członka KT.
  4.2. Do odwołania z funkcji członka KT może dojść również na podstawie decyzji Przewodniczącego (lub, jeśli uzna on za stosowne – za głosowaniem) w wypadku nieprzestrzegania regulaminów PSJI lub niestosowania się do uchwał KT.
 • Zakres obowiązków i uprawnień KT

  5.1.    organizuje egzaminy nauczycielskie:
  • wyznacza egzaminatorów i dba o ich kwalifikacje
  • informuje o terminach egzaminów
  • przyjmuje zgłoszenia od kandydatów
  • corocznie dostosowuje wymogi egzaminacyjne do wytycznych z Puny
  • dba o kompatybilność programu kształcenia z wymogami egzaminacyjnymi
  • kwalifikuje kandydatów przystępujących eksternistycznie do egzaminów

  Tryb ogłaszania egzaminów i przyjmowania zgłoszeń określa osobny regulamin.

  5.2.    dba o tryb szkolenia nauczycieli:
  • opracowuje regulaminy dla kursów doskonalących i nauczycielskich na poszczególne stopnie (dalej nazywanych kursami nauczycielskimi)
  • formułuje wymogi dla kandydatów eksternistycznie przystępujących do egzaminów nauczycielskich
  • przyjmuje projekty kursów od prowadzących poszczególne kursy nauczycielskie
  • opiniuje programy oraz harmonogramy dot. przebiegu poszczególnych kursów nauczycielskich
  • kwalifikuje do rekomendacji PSJI poszczególne kursy nauczycielskie
  • monitoruje przebieg rekomendowanych przez PSJI kursów nauczycielskich

  Tryb przyznawania rekomendacji i monitorowania określa osobny regulamin.

  5.3.    KT ma prawo:
  • nie wyrazić zgody na przyznanie rekomendacji kursowi nauczycielskiemu w wypadku jeśli kurs nie spełnia warunków ujętych w stosownym regulaminie
  • cofnąć rekomendację kursowi nauczycielskiemu w wypadku jeśli kurs nie spełnia warunków ujętych w stosownym regulaminie
  • wykreślić nauczyciela z listy egzaminatorów w wypadku jeśli nie spełnia on warunków określonych w stosownym regulaminie


 • Działalność KT

  • KT spotyka się w razie konieczności, ale nie rzadziej niż 2 razy do roku.
  • Szczegółowy zakres zadań ustalają członkowie KT.
  • Uchwały KT podejmowane są w jawnym głosowaniu większością głosów.
  • Wszyscy członkowie Komitetu Technicznego mają równe prawo głosu.

Zatwierdzono na spotkaniu KT PSJI 19 kwietnia 2007, poprawiono 4 kwietnia 2008.

obowiązki i uprawnienia Sekretarza KT

webmaster