UCHWAŁA NR 2/2017

UCHWAŁA NR 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

Na podstawie § 23 ust. 8 Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Za przyjęcie uchwały oddano głosów - 7

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano głosów - 0

Głosów wstrzymujących się oddano głosów - 0

webmaster