Zwyczajne Walne Zebranie Członków 2010

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w dniu 20 czerwca 2010, które odbyło się w Warszawie (wyciąg)

Obrady Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (ZWZC) otworzyła Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara Katarzyna Pilorz, która zarządziła głosowanie nad wyborem przewodniczącego Zebrania. ZWZC w głosowaniu tajnym powołało na Przewodniczącego Zebrania Piotra Künstler. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący stwierdził, że Zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu oraz, że na Zebraniu obecna jest wymagana Statutem liczba członków. Przewodniczący przedstawił program Zebrania który obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz protokolanta (zob. protokół Komisji Skrutacyjnej).
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZC.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz sprawozdania z przebiegu działań Stowarzyszenia za rok 2009.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2009.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń Członków Zarządu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zakończenie Zebrania.Przewodniczący przystąpił do kolejnych punktów porządku obrad:

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej zostały wybrane następujące osoby:

 • Joanna Jedynak
 • Kinga Szember
 • Dorota Starzyńska


2) Wybór protokolanta
Na protokolanta wybrano Justynę Moćko.

3) Przyjęcie porządku obrad ZWZC.

4) Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz sprawozdania z przebiegu działań Stowarzyszenia za rok 2009. Sprawozdanie przedstawiła Prezes Zarządu  Katarzyna Pilorz.

5) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Kamiński.

6) Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2009.

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

7) Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2009 r.

Uchwała nr 2

Zwyczajne  Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2009.

Uchwała nie została przyjęta.


Uchwała nr 3

Wypracowany w 2009 r. zysk przeznacza się na przychody następnych okresów. Wypracowany w 2009 r. zysk zostanie przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


8) Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009.

Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


9) Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2009 r.

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zebranie Członków udziela Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2009 r.

Uchwała nie została przyjęta.


10) Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianami Statutu Stowarzyszenia, zgodnie przedstawionym projektem.

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zebranie Członków, działając na podstawie § 20 ust. 1 i § 23 pkt  6  Statutu Stowarzyszenia, uchwala zmianę statutu w ten sposób, że do § 4 zostaje dodany ustęp 7, którego treść brzmi:

„Celem Stowarzyszenia jest:
7. działalność charytatywna polegająca w szczególności na wspieraniu fundacji BKS Iyengara Bellur Project.”


Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


Uchwała nr 7


Zwyczajne Walne Zebranie Członków, działając na podstawie § 20 ust. 1 i § 23 pkt  6  Statutu Stowarzyszenia, uchwala zmianę statutu w ten sposób, że do § 23 zostaje dodany ustęp 10, którego treść brzmi:

„Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
10. ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Stowarzyszenia.”


Uchwała nie została przyjęta.Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zebranie Członków, działając na podstawie § 20 ust. 1 i § 23 pkt  6  Statutu Stowarzyszenia, uchwala zmianę statutu w ten sposób, że zostaje dodany § 24a, którego treść brzmi:
㤠24a
1.Członkowie Stowarzyszenia mogą być zatrudniani na podstawie umów o pracę lub umów cywilnych i mogą pobierać za swoją pracę wynagrodzenie.
2.O wysokości wynagrodzenia decyduje Walne Zebranie Członków.
3.Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nie może być wyższe od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4.Umowy o pracę oraz umowy cywilne są zawierane z Członkiem Zarządu, zgodnie z § 25 ust.3, na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu.”

Przewodniczący stwierdził, że w związku z tym, że uchwała nr 7 nie została przyjęta, głosowanie nad uchwałą nr 8 jest bezzasadne. W związku z powyższym uchwała nr 8 nie została poddana pod głosowanie.


Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zebranie Członków, działając na podstawie § 20 ust. 1 i § 23 pkt  6  Statutu Stowarzyszenia, uchwala zmianę statutu w ten sposób, że w § 27 zostaje zmieniony ustęp 11, który przyjmuje treść:

„Do kompetencji Zarządu należy:

11. sprawowanie nadzoru na działalnością Komitetu Technicznego.”


Uchwała nie została przyjęta.Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zebranie Członków, działając na podstawie § 20 ust. 1 i § 23 pkt  6  Statutu Stowarzyszenia, uchwala zmianę statutu w ten sposób, że w § 33 zostaje zmieniony ustęp 8, który przyjmuję treść:

„8. Komitet Techniczny odpowiada przed Zarządem Stowarzyszenia. Komitet Techniczny każdorazowo będzie przekazywał Zarządowi podjęte uchwały przedstawiając wszelkie istotne informacje dotyczące tych uchwał. Zarząd ma 14 dni na wyrażenie swojego stanowiska co do przedstawionej uchwały. Brak reakcji w podanym wyżej terminie zobowiązuje Zarząd do zwołania w terminie 30 dni Walnego Zgromadzenia Członków, na którym zostaje podjęta uchwała w sprawie akceptacji Uchwały Komitetu Technicznego”.


Przewodniczący stwierdził, że w związku z tym, że uchwała nr 9 nie została przyjęta, głosowanie nad uchwałą nr 10 jest bezzasadne. W związku z powyższym uchwała nr 10 nie została poddana pod głosowanie.


Przewodniczący stwierdził, że w związku z tym, że uchwała nr 8 nie została przyjęta, głosowanie nad uchwałą nr 11 w sprawie powołania pełnomocnika jest bezzasadne.

Uchwała nr 11


Zwyczajne Walne Zebranie Członków, powołuje pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu, którym zostaje ….”


W związku z powyższym uchwała nr 11 nie została poddana pod głosowanie.

10) Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian wysokości składek członkowskich.

Uchwała nr 12

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala zmianę składki członkowskiej w ten sposób że:
- składka dla nauczycieli w trakcie szkolenia do momentu uzyskania stopnia Introductory I oraz pozostałych członków  wynosi 50 zł
- składka dla nauczycieli ze stopniem Introductory I wynosi 100 zł
- składka dla nauczycieli ze stopniami Introductory II i kolejnymi wynosi 200 zł
2. Uzyskanie kolejnego stopnia powoduje zmianę wysokości składki członkowskiej od początku kolejnego roku.


Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.


11) Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany opłaty licencyjnej za Certyfikat.


Uchwała nr 13


Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala, że roczna opłata licencyjna za Certyfikat wynosi 50 zł.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.12) Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie składki na ubezpieczenie OC.

Uchwała nr 14


Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala, że składka na ubezpieczenie OC wykupywana przez Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara dla nauczycieli ze stopniem Introductory II i wyżej nie będzie pokrywana ze składek członkowskich. Opłatę tą wnosić będą osoby zainteresowane ubezpieczeniem oddzielnie zgodnie ze stawką na dany rok.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.


13) Przewodniczący otworzył możliwość składania wolnych wniosków.

Wniosek 1
Anna Wawrzycka-Atach wniosła o zamieszczenie na stronie Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara aktualnej listy nauczycieli dyplomowanych.
Odpowiedź Prezes Katarzyny Pilorz:
Aby uaktualnić listę dyplomowanych nauczycieli konieczne jest uzyskanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych egzaminów od Komitetu Technicznego. Nie zostały one dostarczone Zarządowi.

Wniosek 2
Henryk Liśkiewicz złożył wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zostaną opracowane zasady współpracy między Zarządem a innymi organami Stowarzyszenia.

Wniosek 3
Henryk Liśkiewicz złożył rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej oraz wniósł o powierzenie funkcji członka Komisji Rewizyjnej Dorocie Starzyńskiej, która wyraziła na to zgodę.

Wniosek 4
Henryk Liśkiewicz złożył wniosek o ustalenie, po skonsultowaniu z Instytutem Iyengara w Punie, definicji nauczyciela jogi Iyengara, określając szczegółowo jakie są jego obowiązki i uprawnienia.

Wniosek 5

Henryk Liśkiewicz złożył wniosek o przyjęcie Przewodnika do Konstytucji Stowarzyszeń Jogi Iyengara jako wzorca do tworzenia nowych reguł i zasad.

Wniosek 6
Henryk Liśkiewicz złożył wniosek o stworzenie dwóch oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara – warszawskiego i krakowskiego.

Wniosek 7
Henryk Liśkiewicz złożył wniosek o dokonanie publikacji Przewodnika do Konstytucji Stowarzyszeń Jogi Iyengara na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara.

Wniosek 8
Henryk Liśkiewicz złożył wniosek o dokonanie tłumaczenia przewodnika do Konstytucji Stowarzyszeń Jogi Iyengara.

Wniosek 9
Jolanta Matysiuk złożyła wniosek o umożliwienie głosowania nad uchwałami za pomocą poczty elektronicznej.

Wniosek 10
Justyna Moćko złożyła wniosek, aby zawód nauczyciela jogi był wpisany do PKD/Cechu Rzemiosł

Wniosek 11
Anna Wawrzycka-Atach złożyła wniosek o udostępnienie zainteresowanym nauczycielom periodyku Yoga Rahasya wydawanego w Instytucie Iyengara w Punie i jednocześnie podjęła się organizacji tego przedsięwzięcia.

14) Przewodniczący wobec braku dalszych wniosków zamknął obrady.Przewodniczący ZWZC           
Piotr Künstler – Wiceprezes Zarządu    ………………………………………….


Katarzyna Pilorz – Prezes Zarządu    ……………………………………………       

Adam Ramotowski - Członek Zarządu     ……………………..…………………….


Justyna Wojciechowska - Członek Zarządu     ……………………………………

webmaster