Protokół Komisji Skrutacyjnej

Warszawa, dn. 20 czerwca 2010 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

Protokół komisji skrutacyjnej w składzie:

  • Kinga Szember
  • Joanna Jedynak
  • Dorota Starzyńska


1. Wybór Justyny Moćko na protokolanta  
za: 38,   przeciw: 0,  wstrzymało się: 0

2. Przyjęcie porządku obrad
za: 37, przeciw 0,  wstrzymało się: 1

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2009
za: 35, przeciw: 1, wstrzymało się: 0

Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2009
za: 14, przeciw: 1, wstrzymało się: 21

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009
za: 30, przeciw: 0, wstrzymało się: 6

4. Udzielenie absolutorium dla Zarządu  
za: 14, przeciw: 19, wstrzymało się: 3

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia
za: 36, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

6. Zmiana Statutu – do paragrafu 23 zostanie dodany ustęp 10 dotyczy ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie
za: 0, przeciw: 24, wstrzymało się: 11

7. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu
w świetle wyniku głosowania nad punktem 6, głosowanie nad punktem 7 jest bezprzedmiotowe

8. Zmiana paragrafu 27  Statutu, ustęp 11 – do kompetencji Zarządu należy sprawowanie nadzoru nad Komitetem Technicznym, a także dodanie zapisu, że w przypadku rozbieżności pomiędzy opinią Zarządu i Komitetu Technicznego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, zwołane w ciągu 30 dni od zaistnienia sporu.
za: 12, przeciw: 5, wstrzymało się: 6

9. Ustalenie wysokości składek  członkowskich (zmiana od początku 2011 r.):

  • Członkowie PSJI nie będący nauczycielami, ani uczestnikami kursów nauczycielskich, nauczyciele w trakcie szkolenia nauczycielskiego do stopnia Introductory I  - 50 zł,
  • osoby, które uzyskały stopień Introductory I – 100 zł,
  • nauczyciele od stopnia Introductory II – 200 zł.

za: 20, przeciw: 1, wstrzymało się: 2


10. Zmiana rocznej opłaty za Certyfikat (CM)  z 30 zł na 50 zł.
za: 21, przeciw: 0, wstrzymało się: 2

11. Wyłączenie opłaty na składkę na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze składki członkowskiej    
za: 20, przeciw: 2, wstrzymało się: 0

12. Powołanie pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu
- głosowanie  bezpodstawne w świetle wyniku głosowania nad punktem 6

13. Wolne wnioski

1) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków w sprawie omówienia zasad funkcjonowania Komitetu Technicznego oraz dokonania wyboru nowego członka Komitetu Technicznego
za: 22, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

2) ustalenie definicji nauczyciela jogi Iyengara
za: 21, przeciw: 0, wstrzymało się: 1

3) przyjęcie przewodnika do Konstytucji jogi Iyengara do tworzenia nowych zasad
za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 9

4) stworzenie dwóch oddziałów PSJI – warszawskiego i krakowskiego
za: 17, przeciw: 1, wstrzymało się: 4

5) tłumaczenie/publikacja przewodnika do Konstytucji
za: 21, przeciw: 0, wstrzymało się: 1

6) tłumaczenie Konstytucji
za: 21, przeciw: 0, wstrzymało się: 1

7) głosowanie nad uchwałami drogą elektroniczną
za: 22, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

8) wpis do PKD/cechu rzemiosł
za: 22, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Podpisy komisji skrutacyjnej:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

webmaster