ZWZC 2011

ZWZC 2011: protokół z zebrania

Warszawa, 12 czerwca 2011 rokuZwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyenagara


miejsce: „Joga Politechnika”, ul. Noakowskiego

Rozpoczyna Piotr Kunstler, viceprezes PSJI, pod nieobecność prezes PSJI Katarzyny Pilorz.

 1. Wybór przewodniczącego Obrad: zgłoszono kandydaturę Piotra Kunstlera.
  Przewodniczący został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 2. Wybór protokolanta: zgłoszono kandydaturę Olgi Lasoty, została przyjęta w głosowaniu jawnym.
  Wybór Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono kandydaturę Tomasza Pyrzewicza, został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 3. Sporządzono listę obecności, sprawdzono opłacenie składek przez osoby obecne bądź reprezentowane.
 4. Przewodniczący stwierdził zdolność do przeprowadzenia Obrad.
 5. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad - porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 6. UCHWAŁA nr 1: Głosowanie za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2010:
  Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
 7. UCHWAŁA nr 2: Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu PSJI za rok 2010:
  Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
 8. UCHWAŁA nr 3: Głosowanie za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010:
  Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
 9. UCHWAŁA nr 4: Głosowanie za udzieleniem Absolutorium Zarządowi PSJI:
  Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.


  DYSKUSJA i WOLNE WNIOSKI


 10. WOLNY WNIOSEK nr 1: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku mówiącego, że zgodnie z zaleceniem nr 2 Komisji Rewizyjnej, do końca października br. Piotr Kunstler, z ramienia Zarządu PSJI, zobowiązuje się do wyjaśnienia kwestii brakujących 11 000 zł.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 11. WOLNY WNIOSEK nr 2: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku ustanawiającego, że sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI będzie dostępne on-line najpóźniej w dniu ogłoszenia terminu walnego zebrania PSJI.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 12. WOLNY WNIOSEK nr 3: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku rekomendującego, aby Komitet Techniczny „mówił jednym głosem”, tj. regularnie – raz na kwartał – informował o swojej działalności na stronie internetowej PSJI. Minimum informacji zamieszczanych przez KT stanowi informacja o składzie KT i sekretarzu KT.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 13. WOLNY WNIOSEK nr 4: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku dotyczącego zniesienia opłat za umieszczanie – w podstawowej formie, tj. kto, gdzie, dla kogo, za ile, bez zdjęć – ogłoszeń o terminach kursów nauczycielskich na stronie internetowej PSJI.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 14. WOLNY WNIOSEK nr 5: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku dotyczącego wypracowania definicji nauczyciela jogi Iyengara.
  Wniosek nie został przyjęty.
 15. WOLNY WNIOSEK nr 6: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku dotyczącego zarezerwowania przez Zarząd PSJI środków finansowych na tłumaczenie przysięgłe Konstytucji Iyengara i podjęcia dalszych prac nad dostosowaniem Statutu PSJI oraz wdrożenia Konstytucji. Osobami odpowiedzialnymi zostają Henryk Liśkiewicz oraz Jolanta Matysiuk.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 16. WOLNY WNIOSEK nr 7: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku dotyczącego podziału PSJI na lokalne Oddziały.
  Wniosek nie został przyjęty.
 17. WOLNY WNIOSEK nr 8: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku mówiącego, że na Walnym Zebraniu Członków PSJI uchwalany jest termin kolejnego Walnego Zebrania Członków PSJI. Na tegorocznym Zebraniu uchwalony został termin przyszłorocznego Walnego Zebrania – 17 czerwca 2012 roku. Konrad Kocot zgłosił się na organizatora przyszłorocznego Walnego Zebrania w Krakowie oraz na organizatora spotkania integracyjnego dla nauczycieli, w dniu poprzedzającym Walne Zebranie Członków PSJI.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 18. WOLNY WNIOSEK nr 9: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku mówiącego, że Komitet Techniczny oraz Zarząd PSJI mają obowiązek spotkania się - co najmniej raz w roku, w terminie nie później niż do końca lutego danego roku.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 19. Tematy podniesione do dyskusji:
  • kwestia stosowania upoważnień do reprezentowania osób nieobecnych
  • kwestia treści ogłoszeń na stronie internetowej PSJI – czy są zgodne ze statutem PSJI
  • kwestia sposobu, w jaki można być na bieżąco informowanym o zmianach w regulaminie dotyczącym podchodzenia do egzaminów
  • kwestia tego, do Zarząd PSJI robi, aby zagwarantować, że nauczyciele ze stopniami nauczycielskimi PSJI rzeczywiście nauczali wg metody Iyengara
  • inicjatywa własna: Henryk Liśkiewicz przekaże roboczą wersję tłumaczenia Konstytucji Iyengara Justynie Wojciechowskiej, do umieszczenia jej na stronie internetowej PSJI
  • przypomnienie wolnego wniosku z zeszłorocznego Zebrania dot. głosowania w formie elektronicznej
  • do wewnętrznych rozmów: Komitet Techniczny złożył do Zarządu PSJI prośbę o przeznaczenie środków finansowych na szkolenie dla egzaminatorów
  • kwestia promocji publikacji wydanych przez PSJI (dwie książeczki) – rekomendacja Justyny Moćko do napisania recenzji publikacji, podjęcia prób dystrybucji książek przez największe sklepy internetowe związane z jogą
  • kwestia opłat egzaminacyjnych – przypomniano, że powinny być opłacane na 6 miesięcy przed terminem egzaminu; ustalenie, iż zapłacona w tym terminie składka przed odpowiednią ilość osób gwarantuje odbycie się egzaminu – w przypadku wycofania się osoby koszt nie będzie zwracany, zostanie wykorzystany na pokrycie kosztu egzaminu. Istnieje możliwość późniejszego niż 6 ms zgłoszenia się do udziału w egzaminie w zależności od wolnych miejsc.
 20. Przewodniczący wobec braku dalszych wniosków zamknął Obrady.
 

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010

W ciągu roku 2010 zarząd PSJI spotkał się na 3 formalnych zebraniach:

 • 26/03/2010 w Warszawie
 • 22/05/2010 w Warszawie
 • 20/06/2010 w Warszawie


Działania Zarządu obejmowały:

Organizację Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dniu 20/06/2010 w tym przygotowanie uchwał dotyczących zmiany statutu oraz podanie ich pod głosowanie na ZWZC. Postulowane zmiany były kontynuacją prac Zarządu nad dostosowaniem Statutu do realiów funkcjonowania i zadań realizowanych przez PSJI  Zmiany dotyczyły:

 • działalności charytatywnej PSJI Uchwała ZWZC nr 6
 • zasad zatrudniania członków stowarzyszenia Uchwała ZWZC nr 7, 8 i 11
 • zasad współpracy między Zarządem i Komitetem Technicznym Uchwała ZWZC nr 9 i 10
 • regulacji składki członkowskiej i opłaty za Certifikation Mark Uchwała ZWZC nr 12, 13 i 14


Nadzór nad wpłatami z składek członkowskich.

Przychody ze składek członkowskich w 2010 r wyniosły 29 940,00 zł.

Nadzór nad organizacją 7 egzaminów na stopnie Introduktory I i II oraz Junior I i II.
Introduktory I

 • 4.12.2010 - organizator Konrad Kocot
 • 8-19.12 2010 Kraków - organizator Konrad Kocot

Introduktory II

 • 6.07.2010 Nałęczów - organizator Henryk Liśkiewicz
 • 28-29.11.2010 Sucha Beskidzka - organizator Konrad Kocot

Intermediate Junior I

 • 6.07.2010 Nałęczów - organizator Henryk Liśkiewicz
 • 28-29.11.2010 Sucha Beskidzka - organizator Konrad Kocot

Intermediate Junior II

 • 7.07.2010 Nałęczów - organizator Henryk Liśkiewicz

Przychody z egzaminów i warsztatów wyniosły 21 400,00zł.

Nadzór działania systemu Certyfication Mark

 • zebranie i weryfikacja formularzy rejestracyjnych
 • podpisanie i przedłużenie umów sublicencyjnych z członkami stowarzyszenia.


Publikacja informacji o działaniach zarządu i PSJI

 • prowadzenie bloga Zarządu
 • zamieszczanie na stronie sprawozdań z posiedzeń Zarządu


Promocja projektu charytatywnego Bellur
Przychody z wpłat na Bellur Project wyniosły 6677,00 zł.

 • Zarządzanie dystrybucją i wydanie podręczników do jogi:
 • zarządzanie dystrybucją drugiego wydania pierwszej części podręcznika  „Podstawowe wskazówki dla nauczycieli jogi”
 • tłumaczenie i wydanie oraz dystrybucja drugiej części tego podręcznika „Joga w praktyce. Kurs wstępny”

Przychody ze sprzedaży książek wyniosły 12 305,70 zł.

Zarządzanie zamieszczaniem reklam na stronie www PSJI
Przychody z reklam w 2010 wyniosły 1600 zł.


Zarządzanie i modernizacja stroną internetową PSJI oraz Główną Ewidencją Nauczycieli i Uczestników Szkoleń PSJI (GENIUSZ)

 • modernizacja strony internetowej PSJI – wprowadzenie nowego wyglądu i funkcjonalności
 • obsługa strony internetowej
 • obsługa i zarządzanie bazą Geniusz


Zlecenie i podpisanie umowy ubezpieczenia OC dla nauczycieli członków PSJI.

Podpisanie umowy z Anną Banek o obsługę  administracyjną.Załączniki


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz

Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski

Członek Zarządu PSJI – Justyna Wojciechowska

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSJI za 2010 rok

Komisja Rewizyjna

Warszawa, 11 czerwca 2011

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSJI za 2010 rok

Komisja Rewizyjna (KR) w składzie: Dorota Iwaniuk, Rosela Ciko i Dorota Starzyńska na podstawie uzyskanych od Zarządu PSJI (Katarzyna Pilorz), Biura Rachunkowego Moneyfaktura s.c. (Dorota Groszek) oraz sekretariatu PSJI (Anna Banek) informacji i dokumentów, tj.

 • Sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z informacją dodatkową,
 • Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2010,
 • Zestawienia liczby członków PSJI, którzy opłacili składkę za rok 2010,
 • Audytu księgowego przeprowadzonego kwiecień - wrzesień 2009 r.

przedstawia następujące wnioski:

1. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wg opinii KR Sprawozdanie finansowe za 2010 r. jest sporządzone prawidłowo.

Niemniej KR zwraca uwagę, że z informacji uzyskanych z Audytu księgowego z 2009 r. wynika brak pokrycia w dokumentach księgowych na kwotę 11.287,11 PLN, co nie jest do końca spójne ze stwierdzeniem, zawartym w Sprawozdaniu finansowym za 2010 r., że „środki pieniężne w kasie na 31.12.2010 r. wynoszą 11.287,11 PLN”. Z wyjaśnień Pani Doroty Groszek wynika, że aby zdarzenie mogło zostać zaewidencjonowane w księgach rachunkowych musi być przedłożony odpowiedni dokument, na podstawie którego następnie powstaje zapis księgowy. Korygowanie wstecz stanu kasy powoduje konieczność opłacenia podatku wraz z odsetkami od zaległości. Jednak brakująca kwota została wypracowana w latach 2006 – 2008, nie w 2010 roku. Zgodnie z opinią Pani Doroty Groszek wszelkie zaległości, jeśli nie zostały skorygowane w latach, w których powstały, mogą zostać skorygowane w 2011 r.

Z tego względu KR zwraca uwagę na konieczność wyjaśnienia nieścisłości, powstałych w latach ubiegłych działalności PSJI.

KR proponuje następujące działanie naprawcze do wyboru:

 • W sprawozdaniu można uwzględnić stan faktyczny, czyli brak kwoty 11.287,11 PLN, na którą nie ma dokumentów księgowych (Audyt księgowy z 2009 r. ), co łączy się z koniecznością opłacenia podatku od nieprawidłowości (w wysokości 2.145 PLN). Wówczas skorygowane Sprawozdanie finansowe za 2010 rok powinno zostać ponownie podpisane przez Biuro Rachunkowe i Zarząd PSJI, a następnie zatwierdzone przez KR.

  Biuro rachunkowe może przeksięgować gotówkę w koszty „jako brak gotówki”, a następnie wyliczyć należny podatek dochodowy, o ile otrzyma wyraźną dyspozycję na piśmie ze strony Zarządu PSJI. W związku z powyższym, jeśli Sprawozdanie finansowe za 2010 r. zostanie zaakceptowane przez ZWCZ PSJI, można będzie zgodnie z ustawą, wynik z poprzednich lat zaksięgować w przychody 2011 r.

  Dla potwierdzenia tego stanu rzeczy KR przytacza fragment opinii Pani Doroty Groszek: „ (…) Po zaksięgowaniu wyniku z lat poprzednich w przychody roku 2011 w kwocie 96.307,64 zł brakujący stan kasy oraz wszelkie zaległe zobowiązania do Indii powinno się wyksięgować w koszty, wówczas koszty będą miały pokrycie w przychodach z poprzednich lat (…)”.

 • Drugim rozwiązaniem jest wystosowanie ponownej prośby do poprzedniego Zarządu PSJI o dostarczenie stosownych wyjaśnień w związku z zaistniałą sytuacją braku dokumentów księgowych na wspomnianą kwotę, bądź w przypadku braku wyjaśnień wstąpienie na drogę sądową w związku z powstałym zaniedbaniem.


2. Przekazanie środków zebranych w ramach Projektu Bellur.

KR stwierdza na dzień 31/12/2010 r. brak przekazania środków zebranych w ramach Projektu Bellur za 2010 r.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Pani Doroty Groszek, zebrana w ramach projektu kwota (6.677 PLN) do dnia 7 czerwca br. nie została zaksięgowana jako zobowiązanie. Wpłata na rzecz Projektu Bellur może zostać ujęta w koszty za 2010 r. dopiero w momencie faktycznego przekazania środków, co nie miało do tej pory miejsca z uwagi na brak akceptacji wprowadzonej zmiany w Statucie PSJI. Wraz z ostatnią aktualizacją dodano pkt 7 do Rozdziału II Statutu PSJI: „Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna polegająca w szczególności na wspieraniu fundacji BKS Iyengara Bellur Project”.

Zmiana ta umożliwia przekazanie środków do Puny, jednak najpierw odpowiedni wniosek zawierający informacje o zmianach w Statucie musiał zostać złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek, złożony w lutym br., a ostateczna wersja wniosku w dniu 9 maja 2011 r. , w tej chwili oczekuje na zatwierdzenie.

KR proponuje następujące działanie naprawcze: KR zaleca niezwłoczne przekazanie do Indii zebranych środków na Projekt Bellur, jak tylko KRS zatwierdzi zmianę w Statucie. Ponadto KR zaleca, aby środki zbierane w kolejnych latach w ramach Projektu Bellur były przekazywane do Indii najpóźniej do 30 dnia od ostatniego dnia zbiórki.

3. Stworzenie planu działań na 2011 r.

Plan działań jest podstawą funkcjonowania każdej organizacji, mając na celu pomoc w realizowaniu bieżących i planowanych zadań.

W związku z powyższym KR zaleca, aby Zarząd PSJI opracował ramowy Plan działań na 2011 r., a następnie opublikował go na stronie internetowej PSJI do wiadomości wszystkich Członków w terminie 30 dni od Walnego Zebrania. Zarys działań na 2011 r. może zostać przedstawiony na ZWZC w czerwcu 2011 r. i poddany dyskusji obecnych na Walnym Członków PSJI.

Z poważaniem, Komisja Rewizyjna PSJI w składzie:

Dorota Iwaniuk – Przewodnicząca KR Rosela Ciko – Członek KR Dorota Starzyńska – Członek KR

 
webmaster