ZWZC 2017

Protokół i uchwały

Poniżej są dostępne do pobrania protokół oraz uchwały z Walnego Zebrania Członków:

Protokół z Walnego Zgroadzenia Członków z dnia 3.06.2017r

Uchwały z Walnego Zgroadzenia Członków z dnia 3.06.2017r

 

ZWZC 2017

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce zaprasza wszystkich członków na

Zwyczajne Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 o godzinie 19:30 w hali sportowej ComCom Zone

ul. Ptaszyckiego 6, Kraków - Nowa Huta.

Porządek Zgromadzenia:

1) Otwarcie obrad,

2) Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania,

3) Sporządzenie listy obecności,

4) Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

6) Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok,

7) Sprawozdanie finansowe za rok 2016,

8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2016,

9) Sprawozdanie Komitetu Technicznego za rok 2016,

10) Sprawozdanie Komisji Etyki za rok 2016,

11) Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

12) Dyskusja dot. proponowanych zmian w Statucie.

13) Omówienie zasad starania się o status Organizacji Pożytku Publicznego.

14) wybór dodatkowego członka Zarządu

15) akceptacja składu Komitetu Technicznego

16) Podjęcie uchwał:

a) Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego SJIP za rok 2016;

b) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2016;

c) Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016;

d) Zatwierdzenie Sprawozdania Komitetu Technicznego za rok 2016;

e) Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2016;

f) Zatwierdzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia

g) Potwierdzenie składu Komitetu Technicznego

17) Dyskusja i wolne wnioski.

18) Zakończenie obrad.

Dokumenty:

 

 
webmaster