ZWZC 2018

Protokół z Walnego Zebrania Członków

 

5. maja 2018r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce. Zapraszam do zapoznania się z protokołem z Zebrania. Walne Zebranie przegłosowało również Regulamin Wewnętrzny Komisji Etyki, który dostępny jest na stronie internetowej SJIP.

Podczas Walnego Zebrania doszło do wyboru nowych członków Zarządu, którymi zostały:

Katarzyna Złotkowska

Karolina Spychalska,

oraz do wyboru nowych członków Komisji Etyki, którymi zostali:

Beata Waszczykowska,

Małgorzata Skórska

Bartłomiej Miklas

Michał Warcholik

 

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2018

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

na podstawie § 19 ust 7 Statutu Stowarzyszenia

zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się w dniu 5 maja 2018 o godzinie 15:30 w Krakowie

ul. Lema 7 - Mała Hala Tauron Arena

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

1 Otwarcie obrad,

2)  Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania,

3)  Sporządzenie listy obecności,

4) Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5)  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

6) Rozpatrzenie:

a) Sprawozdania finansowego za rok 2017,

b)  Sprawozdania z prac Zarządu Stowarzyszenia za 2017 rok,

c)  Sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017,

d)  Sprawozdania z prac Komitetu Technicznego za rok 2017,

e)  Sprawozdania z prac Komisji Etyki za rok 2017,

f)  Proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,

7)  Wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,

8) Wyboru Członków Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,

9) Przyjęcie Regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia,

10) Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Stowarzyszenia z tytułu pełnionej funkcji,

11) Podjęcie uchwał w przedmiocie :

a) Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2017;

b) Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2017;

c) Zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2017;

d) Zatwierdzenia Sprawozdania Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2017;

e) Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia - Agacie Rozkocha za rok 2017;

f) Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia – Marcie Potasińskiej - Murzańskiej za rok 2017;

g) Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia – Marcie Zwolińskiej za rok 2017;

h) Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia – Katarzynie Podgórni za rok 2017;

i) Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia – Robertowi Spica za rok 2017;

j) Zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce;

k) Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce;

l) Wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,

m) Wyboru Członków Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,

n) Przyjęcia Regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia,

o) Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu Stowarzyszenia z tytułu pełnionej funkcji,

12)  Wolne wnioski,

13)  Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, informując jednocześnie, że materiały stanowiące przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce udostępnione zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

 

 

 
webmaster