Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z dnia 17 października 2018 r.

W dniu 17.10.2017 w Kawiarni Miąższ przy Placu Matejki w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu Stowarzyszenia tj.:

1) Agata Rozkocha – Prezes Zarządu;

2) Katarzyna Podgórni – Członek Zarządu

3) Marta Zwolińska - Członek Zarządu

4) Marta Murzańska –Potasińska – Członek Zarządu

Podjęto dyskusję na następujące tematy:

1. Rozpoczęcie działań związanych z OPP

2. Wydanie książki Rity Keller „o Starzeniu się”

3. Terminy egzaminów na 2018r

4. Zmiany opłaty egzaminacyjnej od 2018r oraz przyjęcie terminów w jednakowych okresach sugerowanych przez Komitet Techniczny.

5. Przydzielenie osób do organizacji egzaminów w styczniu i marcu 2018r

6. Wynajem Sali na Wschodnioeuropejską Konwencję Jogi Iyengara w Krakowie

7. Omówienie statusu imprezy masowej

8. Koncert w czasie Wschodnioeuropejskiej Konwencji Jogi z okazji 100 letniej rocznicy urodzin B.K.S Iyengara

9. Ustalenie wynagrodzenia dla egzaminatorów i organizatorów egzaminów

Ustalono:

1. Przydzielenie Marcie Murzańskiej-Potasińskiej zadania organizacji eventów związanych z ubieganie się o Status Organizacji Pożytku Publicznego, w tym przygotowanie pisma do Członków Stowarzyszenia, Zebranie listy Członków biorących udział w akcji oraz koordynacja działań i zebranie materiałów potrzebnych do przygotowania Sprawozdania Rocznego.

2. Przydzielono Martę Murzańską –Potasińską do koordynacji działań w związku z wydaniem tłumaczenia książki Rity Keller

3. Ustalono nową opłatę egzaminacyjną 400zł. Nowa opłata będzie płatna w dwóch ratach:

1 rata 200zł płatna przy rejestracji

2 rata 200 zł płatna 3 mce przez egzaminem

Opłaty są bezzwrotne.

4. Ustalono następujące terminy egzaminów na 2018r:

Introductory II:

· 12-15 styczeń

· 23-25 marca

· 15-17 czerwca

· 16-18 listopada

Intermediate Junior:

· 2-3 lipca (Junior II/III)

· 9-11 listopada (Junior I/II)

5. Przydzielono Członków Zarządu do organizacji następujących egzaminów:

- 12-15 stycznia 2018r - egzamin na stopień Introductory II Marta Zwolińska

- 24-25 marca 2018r - egzamin na stopień Introductory II Agata Rozkocha

Przydzielenie organizacji do kolejnych egzaminów zostanie podjęte w 2018r.

6. Podjęto decyzję o wynajęciu Małej Hali w Tauron Arenie przy ul. Lema w Krakowie na organizację Wschodnioeuropejskiej Konwencji Jogi.

Ustalono, że w 2017r podpisana zostanie umowa rezerwacyjna, a po określeniu ostatecznych terminów z prowadzącą konwencji Abijatą Singhar Iyengar zostanie podpisana ostateczna umowa na wynajem sali.

7. Ustalono, że Marta Zwolińska i Agata Rozkocha ustalą czy Konwencja Jogi jest imprezą masową i rozpoznają jakie działania należy wykonać w przypadku imprezy masowej. Zarząd podejmie decyzję czy podejmie się organizacji imprezy masowej.

8. Ustalono, że Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce zaprosi Ustad Usman Khan do zagrania koncertu na sitarze.  Do organizacji koncertu włączona zostanie Aleksandra Gross, która będzie czuwała nad jego obecnością w Polsce. Zarząd ustala, że Aleksandra Gross będzie uczestniczyła we Wschodnioeuropejskiej Konwencji Jogi bezpłatnie.

9. Zarząd ustala wynagrodzenia dla każdego:

- egzaminatora w kwocie 200zł za jeden przeprowadzony egzamin,

- egzaminatora oceniającego prace egzaminacyjne w kwocie 30zł za każdą przeczytaną pracę

- organizatora 300 zł za jeden przeprowadzony egzamin,

Podane kwoty są kwotami netto. W celu uzyskania wynagrodzenia każdy egzaminator podpisuje ze Stowarzyszeniem umowę zlecenia.

Prezes Zarządu stwierdził, że Zarząd jest władny podjęcia uchwały, wobec czego przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą:

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokół sporządzono w 2-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, przyjęto i podpisano.

webmaster