Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z dnia 15 maja 2018 r.

 

W dniu 15.05.2018 w Szkole Jogi Sadhana przy ul. Długiej 17 w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu Stowarzyszenia tj.:

1) Agata Rozkocha – Prezes Zarządu;

2) Katarzyna Podgórni – Wiceprezes Zarządu

3) Marta Zwolińska - Członek Zarządu

4) Katarzyna Złotkowska - Członek Zarządu (udział telefoniczny)

5) Karolina Spychalska - Członek Zarządu (udział telefoniczny)

Podjęto dyskusję na następujące tematy:

1. Nowy podział obowiązków członków Zarządu

2. Kierunek działań na Facebooku, tworzenie grup i wydarzeń. Dotarcie do większej liczby odbiorców.

3. Zwiększenie efektywności/dotarcie do członków SJIP w różnych miastach.

4. Zakup koszulek na sprzedaż

5. Plan marketingowy

6. Koordynacja nowych członków: mailingi, dołączenie do grup na FB, zgłoszonych na kursach/mentoringach.

7. Składki członkowskie. Wyznaczenie osób zwolnionych z opłat. Marta, Kasia, Agata, Natasza

8. Egzaminy - wyznaczanie osób koordynujących w drugiej połowie roku 2018.,

9. Analiza treści na stronę internetową

10. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej na OPP.

11. Stworzenie dysku wspólnego z dokumentami i danymi.

12. Książki do sprzedaży przez SJIP oraz tłumaczenie książki Rity Keller.

13. Konwencja 2019.

14. Zatwierdzenie listy wolontariuszy

Ustalono:

1. Podział obowiązków Członków Zarządu

Agata Rozkocha-prezes

- Koordynacja prac Zarządu

- Nadzorowanie prac sekretariatu

- Zawieranie i podpisywanie umów

- Reprezentacja stowarzyszenia w mediach.

Katarzyna Podgórni-wice prezes

- Komunikacja z RIMYI w Punie

- Tworzenie treści i koordynacja newslettera.

- Promocja CMów.

- Wprowadzenie Rodo.

- Wydawanie książek.

Marta Zwolińska

- Koordynacja egzaminów.

- Formułowanie uchwał i sprawozdań SJIP.

- Współpraca z prawnikiem.

- Tworzenie strony www i zarządzenie na jej pracą.

Katarzyna Złotkowska

- Promocja i reklama SJIP.

- Pozyskiwanie nowych funduszy.

- Tworzenie grup na FB i zarządzenia ich treścią.

Karolina Spychalska

- Sprowadzanie książek i nowych produktów do sprzedaży w sklepiku.

- Kordynacja działań na rzecz ubiegania się o OPP.

- Projekt Bellur.

Każdy członek Zarządu jest odpowiedzialny za promowanie SJIP na zewnątrz.

Naprzemiennie każdy z członków będzie koordynował egzaminy.

2. Katarzyna Złotkowska przygotuje plan działania na Facebooku i stworzy grupy.

3. Zarząd rozmawiał na temat możliwość uaktywnienia członków w różnych miastach lokalnie – OPP, światowy dzień Jogi itp.

4. Ustalono, że zostaną domówione dodatkowe koszulki rocznicy 100 urodzin Iyengara na sprzedaż – koordynacja Marta Zwolińska oraz przygotowane zostaną koszulki z logiem SJIP na sprzedaż – koordynacja Katarzyna Złotkowska

5. Katarzyna Podgórni odbędzie spotkanie z Małgorzatą Skórską- członkiem SJIP, w sprawie planu marketingowego dla Stowarzyszenia.

6. Ustalono, że Katarzyna Podgórni przygotuje maila informacyjnego dla nowych członków SJIP.

7. Ustalono, zwolnienie z opłaty składki członkowskiej za 2018r z uwagi na działania jakie podjęły te osoby na rzecz Stowarzyszenia w 2017r. Członkom, którzy opłatę uiścili zostanie zwrócona kwota na konto.

- Agata Rozkocha – praca w Zarządzie

- Katarzyna Podgórni - praca w Zarządzie

- Marta Zwolińska - praca w Zarządzie

- Natasza Moszkowicz - praca w KT

- Konrad Kocot - praca w KT

- Małgorzata Nedoma – koordynacja ubezpieczenia grupowego

8. Przydzielono Członków Zarządu do organizacji następujących egzaminów:

- 1-3 lipca 2018r - egzamin na stopień Intermediate Junior II i III zmiana z Marta Zwolińska na Katarzyna Złotkowska

- 9-11 listopada 2018r – egzamin na stopień Intermediate Junior I – Katarzyna Podgórni (Kraków)

- 16-18 listopada 2018r – egzamin na stopień Introductory II Karolina Spychalska ( Szczecin)

9. Ustalono, że do zmian treści na nowej stronie www zostaną przydzieleni wolontariusze uczestniczący w kursach nauczycielskich.

10. Do koordynacji eventów związanych z OPP zostaje przydzielona Karolina Spychalska.

11. Wraz z tworzeniem nowej strony www zostanie stworzony dysk z danymi aby wszyscy członkowie Zarządu mieli dostęp do potrzebnych dokumentów – koordynacja Marta Zwolińska

12. Katarzyna Podgórni zostaje przydzielona do spraw związanych z tłumaczeniem i transportem książek do sprzedaży.

13. Plan działania i rozdzielenie prac związanych z Konwencją w 2019r zostanie ustalony w lipcu 2018r.

Katarzyna Złotkowska sprawdzi możliwości wynajmu sali w Warszawie.

14. Zatwierdzono listę wolontariuszy, który pomagali przy organizacji wschodnioeuropejskiej Konwencji Jogi w Krakowie w 2018r. Wolontariusze otrzymują zwrot 50%kosztów konwencji.

Prezes Zarządu stwierdził, że Zarząd jest władny podjęcia uchwały, wobec czego przystąpiono do głosowania nad następującymi uchwałami:

UCHWAŁA NR 8/2018

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

z dnia 15.05.2018 roku

w sprawie przyznania zwolnień w wysokości składki członkowskiej dla członków SJIP

Na podstawie § 27 Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Za działania na rzecz Stowarzyszenia w 2017r Zarząd przyznaje zwolnienie ze składki członkowskiej na 2018r dla następujących Członków: Agata Rozkocha , Katarzyna Podgórni, Marta Zwolińska, Natasza Moszkowicz, Konrad Kocot, Małgorzata Nedoma

2. Osoby, które opłaciły składkę otrzymają zwrot na konto.

§ 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało w trybie jawnym: 5

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

……………………………………………

Prezes Stowarzyszenia Agata Rozkocha

UCHWAŁA NR 9/2018

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

z dnia 15.05.2018 roku

w sprawie organizacji egzaminów nauczycielskich w 2018r

§ 1.

Zarząd Stowarzyszenia postanawia powierzyć zorganizowanie egzaminów nauczycielskich w drugiej połowie 2018r następującym Członkom Zarządu:

1. Egzamin na stopień Intermediate Junior II i III w terminie 1-3 lipca 2018r - zmienia się organizatora z Marta Zwolińska na Katarzyna Złotkowska (miejsce: Kraków)

2. Egzamin na stopień Intermediate Junior I w terminie 9-11 listopada 2018r –– organizator Katarzyna Podgórni (miejsce: Kraków)

3. 3. Egzamin na stopień Introductory II w terminie 16-18 listopada 2018r –– organizator Karolina Spychalska (miejsce: Szczecin)

§ 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało w trybie jawnym: 5

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

……………………………………………

Prezes Stowarzyszenia Agata Rozkocha

UCHWAŁA NR 10/2018

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

z dnia 15.05.2018 roku

w sprawie przyznania zwrotu za wolontariat na Wschodnioeuropejskiej Konwencji Jogi Iyengara
w Krakowie

§ 1.

Zarząd postanawia zwrócić 50% kwoty opłaconej za udział we Wschodnioeuropejskiej Konwencję Jogi następującym wolontariuszom:

1. Bożena Banaś

2. Roman Grzeszykowski

3. Monika Michno

4. Ilona Łyżwa

5. Katarzyna Miechowicz

6. Iwona Gajko

7. Katarzyna Bałuszek

8. Tomasz Doroż

9. Natalia Stanińska

10. Aleksandra Zdziechowska

Wszystkie w/w osoby, wywiązały się z powierzonych im obowiązków w czasie Konwencji.

§ 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało w trybie jawnym: 5

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało: 0

Głosy wstrzymujące się: 0

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokół sporządzono w 2-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, przyjęto i podpisano.

Protokołowała: Agata Rozkocha ……………………………….

Posiedzeniu przewodniczyła: Agata Rozkocha ………………………………….

Lista obecności

na posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

w dniu 15 maja 2018r

1) Agata Rozkocha – Prezes Zarządu……………………………………………

2) Katarzyna Podgórni – Wiceprezes Zarządu …………………………………..

3) Marta Zwolińska - Członek Zarządu …………………………………………

4) Katarzyna Złotkowska - Członek Zarządu (telefonicznie) …………………………………………

5) Karolina Spychalska - Członek Zarządu (telefonicznie) …………………………………………

 

webmaster