Regulamin przyznawania motywacyjnych nagród

Regulamin przyznawania motywacyjnych nagród dla aktywnych członków PSJI


Forma wynagrodzenia

 1. Nagrodą jest zwolnienie z opłat za konkretne szkolenia organizowane przez PSJI w danym roku kalendarzowym. Ilość szkoleń/miejsc na szkoleniach powinna pozostać proporcjonalna do wkładu pracy beneficjenta i powinna zostać zaakceptowana przez Zarząd. Nagroda nie obejmuje długoterminowych kursów nauczycielskich.
 2. Nagroda może być przyznana każdemu członkowi Stowarzyszenia.
 3. Nagrody nie można przenieść na inny okres.


Tryb przyznawania nagrody

 1. Nagrodę przyznaje Zarząd Stowarzyszenia w drodze głosowania po rozpatrzeniu wniosku.
 2. Wnioski o przyznanie nagrody składać mogą członkowie lub grupa członków Stowarzyszenia w imieniu beneficjenta lub beneficjent w imieniu własnym.
 3. Wniosek winien zawierać dokładny opis dokonań beneficjenta oraz adres, na który ma zostać dostarczona decyzja zarządu.
 4. Wnioski należy składać listownie na adres siedziby Stowarzyszenia.
 5. Wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Beneficjent zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody drogą listową.
 7. Lista osób nagrodzonych publikowana będzie na stronach www Stowarzyszenia
 8. Nagroda zostaje cofnięta w przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu oraz na wniosek Komisji Etyki po głosowaniu Zarządu.
 9. Od decyzji Zarządu nie ma odwołania.


Rozliczenie finansowe:

 1. W wypadku, jeśli stosowne szkolenie jest organizowane w imieniu PSJI przez inny podmiot PSJI zobowiązuje się pokryć koszt uczestnictwa (część szkoleniową) osób nagrodzonych na podstawie faktury wystawionej przez organizatora.
 2. W wypadku, jeśli PSJI występuje jako organizator – odstępuje ono od pobrania opłaty szkoleniowej od osób nagrodzonych.

 

webmaster