Obowiązki organizatora egzaminu nauczycielskiego:

I. Przygotowania do egzaminu:

 • skierowanie zapytania do KT PSJI o zgodę na organizację egzaminu
 • ogłoszenie terminu egzaminu oraz wymogów jeśli nie są określone stosownym regulaminem (np. tematy prac pisemnych) nie później niż 3 mies. przed datą rozpoczęcia egzaminu
 • zgromadzenie członków komisji egzaminacyjnej, którzy posiadają do tego stosowne kwalifikacje

II. Organizacja egzaminu:

 • wynajęcie sali oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu do jogi na egzamin
 • zorganizowanie bazy noclegowej dla członków komisji oraz uczestników (jeśli zajdzie taka potrzeba)
 • napoje, poczęstunek oraz wyżywienie dla członków komisji
 • kopie formularzy do oceny uczestników egzaminu
 • odmierzanie czasu oraz – jeśli zajdzie potrzeba - tłumaczenie w trakcie egzaminu

III. Zgłoszenia:

 • przyjęcie zgłoszeń na egzamin od uczestników wraz z potrzebną do tego dokumentacją
 • sprawdzenie w sekretariacie PSJI, kto z osób zgłoszonych przesłał składkę oraz opłatę za egzamin (na 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu)
 • sprawdzenie, kto spośród osób spełniających powyższy warunek spełnia kryteria przystąpienia do egzaminu (na podstawie formularza egzaminacyjnego oraz bazy danych PSJI)
 • zadbanie, by do egzaminu faktycznie przystąpiły tylko te osoby, które przeszły powyższą weryfikację
 • dostarczenie prac pisemnych komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu


IV. Zamknięcie egzaminu:

 • sporządzenie raportu wewnętrznego o wynikach egzaminu oraz przesłanie go do przewodniczącego KT PSJI
 • uporządkowanie dokumentacji z notatkami egzaminatorów i wynikiem egzaminu zawierającym informację zwrotną oraz archiwizacja tychże dokumentów
 • jeśli zajdzie potrzeba – sporządzenie listów z rezultatem egzaminu i informacją zwrotną dla uczestników nieobecnych na ogłoszeniu wyników
 • sporządzenie raportu w j. angielskim dla Gurujiego, oraz zadbanie o dostarczenie go do RIMYI w Punie

V. Finanse:

 • Wpłaty na egzamin przyjmowane są tylko i wyłącznie na konto PSJI w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia się egzaminów.
 • wystawienie delegacji egzaminatorom
 • zebranie dokumentacji wszystkich kosztów
 • sporządzenie krótkiego raportu z egzaminu do dokumentacji księgowej
 • przesłanie do sekretariatu wszystkich powyższych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty zakończenia egzaminów

Dopiero na podstawie powyższych dokumentów nastąpi:
 • uregulowanie wszystkich zobowiązań ze środków na koncie PSJI (przez sekretariat PSJI na podstawie faktur)
 • refundacja kosztów uczestnictwa w komisji egzaminacyjnej egzaminatorom oraz wypłacenie im wynagrodzenia
 • wypłacenie wynagrodzenia organizatorowi egzaminu
webmaster