Uchwała nr 04/2012

Uchwała nr 4/2012

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 5 luty 2012r.


W sprawie zapłaty podatku dochodowego od spisanej w koszty bieżące kwoty 11.287,11zł niewydatkowanej na cele statutowe.

Uchwala się przeksięgowanie w koszty bieżące kwoty 11.287,11 zł oraz zapłacenie od niej podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.145 zł.

Powyższa kwota wynika z różnicy pomiędzy rzeczywistym stanem środków pieniężnych w kasie a stanem środków pieniężnych figurującym w ewidencji księgowej. Stan gotówki w kasie z ostatniego raportu kasowego nr 2/04/08 z dnia 19.04.2008 r. wynosi -5,35zł natomiast stan środków pieniężnych widniejący na koncie 101 „kasa” na dzień 31.03.2009 r. ( po przejęciu dokumentacji z poprzedniego biura rachunkowego) wynosił 35.076,75 zł. Po uzgodnieniu dokumentacji za lata 2006 – 2008 i skorygowaniu wszelkich możliwych błędów stan kasy na koncie 101 „kasa” poprawiono i wynosi 11.287,11zł. Różnica jest wynikiem błędów księgowych za lata 2006-2008 i w chwili obecnej nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ww. kwota wynika z błędnego księgowania dokumentów księgowych, czy też nie zaksięgowano dowodów księgowych odzwierciedlających wypłatę gotówki z kasy. Brakująca kwota nie wynika z dokumentów, które jednoznacznie świadczą o celu wydatkowania środków więc nie można uznać jej za wydatkowaną na cele statutowe.

Zarząd PSJI w obecnym składzie zwracał się do członków poprzedniego Zarządu PSJI a w szczególności do Konrada Kocota, Małgorzaty Nedomy i Magdaleny Będkowskiej o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i braku właściwego nadzoru nad dokumentacją księgową i nie otrzymał żadnej odpowiedzi ani wyjaśnień. Były prezentowane dokumenty Małgorzacie Nedomie, były wielokrotne propozycje spotkań z biurem księgowym Moneyfaktura, dla ustalenia przyczyny powstania błędów, które nie doszły do skutku. Brak chęci współpracy z zarządem pod przewodnictwem Konrada Kocota skutkuje koniecznością zapłaty podatku w wysokości 2.145zł od niewyjaśnionej kwoty 11.287,11zł .


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz

Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Kunstler

Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski

Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska

Członek Zarządu PSJI – Henryk Liśkiewicz

 

webmaster