Sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP w ciągu kadencji: VI’12-VI’16

Katarzyna Pilorz – Prezes Zarządu SJIP

Skład Zarządu i podział obowiązków w Zarządzie:

Katarzyna Pilorz

Prezes, bieżąca działalność, reprezentowanie SJIP, cele strategiczne, organizacja PKJI 2014 i 2015, większość nowych projektów, główny koordynator PKJI 2016

Justyna Wojciechowska

Vice Prezes, koordynacja nowych edycji książek Iyengarów,

organizacja PKJI 2014, 2015, 2016

Julia Butrym-Południewska (’12-’15)

Sekretarz, główny koordynator PKJI 2014 i 2015, wydanie płyty DVD, Międzynarodowy Dzień Jogi

Olga Lasota (’12-’15)

kontakty z mediami (Joga Magazyn, Yoga i Ayurweda, Boso na Macie), organizacja PKJI 2014 i 2015, wydanie płyty DVD, otwarcie sklepu internetowego, Międzynarodowy Dzień Jogi

Robert Ściubidło (’12-’15)

organizacja PKJI 2014 i 2015

Marta Zwolińska (’15-’16)

organizacja PKJI 2016

Agata Rozkocha (’15-’16)

organizacja PKJI 2016

Roman Grzeszykowski (’15-’16)

organizacja PKJI 2016

Robert Spica (’15-’16)

organizacja PKJI 2016

Zebrania Zarządu:

· 2012 - VII, X

· 2013 - II, VI, VII, XI

· 2014 - II, III, IV, V, XI, XII

· 2015 - I, II, III, IV, XI

· 2016 - V

W sumie odbyło się 18 spotkań Zarządu. Średnio wypada 4,5 spotkania na rok kalendarzowy sprawowania funkcji, czyli częściej niż zobowiązuje do tego Statut SJIP.

Skład Zarządu:

Zarząd rozpoczął działalność w składzie sześcioosobowym - wszyscy członkowie zostali wybrani na ZWZC w 2012 roku. Członkami, którzy kontynuowali funkcję od 2008 byli: Prezes Katarzyna Pilorz, Vice Prezes: Adam Ramotowski i Justyna Wojciechowska. Nowi członkowie to: Julia Butrym-Południewska, Olga Lasota i Robert Ściubidło. Adam Ramotowski w tym samym roku zrezygnował z funkcji - Vice Prezesem została Justyna Wojciechowska. Na NWZC w 2015 roku wszyscy trzej nowi członkowie zrezygnowali z funkcji i w ich miejsce zostali wybrani: Marta Zwolińska, Agata Rozkocha, Robert Spica i Roman Grzeszykowski.

Formuła prac Zarządu:

Na NWZC w 2012 umożliwiono zatrudnienie Prezesa Zarządu na umowę o pracę. W październiku 2012 Katarzyna Pilorz została menedżerem stowarzyszenia. To spowodowało, że większość bieżących i rutynowych działań znalazło się w jej obowiązkach odciążając resztę członków Zarządu. Ta zmiana zaowocowała następnie zmianą w składzie pracowników nieetatowych: sekretarki oraz administratora www. Nowi pracownicy zostali zrekrutowani i wdrożeni do prac dla SJIP.

Główna działalność:

Działania Zarządu obecnej kadencji skupiły się na organizacji trzech dorocznych, ogólnopolskich konwencji jogi Iyengara (PKJI) z nauczycielami z zagranicy (2014, 15, 16). Praca przy organizacji PKJI stała się głównym zadaniem pozostałych członków Zarządu.

Prezes oprócz uczestniczenia w przygotowaniach do PKJI zajmował się realizacją strategicznych dla stowarzyszenia celów związanych z kształceniem nauczycieli: nadzorem nad organizacją egzaminów nauczycielskich, koordynacją ustaleń standardów egzaminacyjnych, informowaniem członków na bieżąco o terminach egzaminów i związanych z nimi ustaleniach.

Bieżąca działalność:

To dzięki niej SJIP sprawnie funkcjonuje na co dzień. Składają się na nią:

· planowanie budżetu i wydatków

· nadzór i koordynacja pracy sekretariatu

· nadzór i koordynacja pracy administratora www

· kontakty z biurem księgowym

· kontakty z kancelarią prawną

· koordynacja prac w samym Zarządzie

· formułowanie sprawozdań z prac Zarządu

· koordynacja prac KT/KR/KE i między nimi a Zarządem

· koordynacja zapisów na egzaminy

· nadzór nad organizacją egzaminów

· redagowanie biuletynu informacyjnego

· redagowanie nowych treści na www

· prowadzenie profilu na FB

· nadzór nad procedurą przyznawania CM

· promocja CMu wśród adeptów treningów nauczycielskich

· nadzór nad ubezpieczeniem zbiorowym OC

· zwoływanie i organizacja NWZC (’12, ’13, ’15), ZWZC ( ’13, ’14, ’15, ‘16)

· organizacja Akcji Bellur i przekazywanie środków na konto Bellur Trust

Reprezentowanie SJIP:

· kontakty z RIMYI w Punie, podpisywanie umów

· regulowanie należności pieniężnych wobec Iyengarów

· koordynacja zapisów na warsztaty z Gitą Iyengar w Punie

· kontakty z innymi stowarzyszeniami

· reprezentowanie SJIP przed urzędami UMK, KRS, US

· tworzenie treści do mediów (POLITYKA, Magazyn JOGA, Boso na Macie)

Organizacja PKJI:

· przygotowania wstępne: zaproszenie nauczyciela, ustalenia organizacyjne i finansowe, wystosowanie zaproszenia, współorganizacja/organizacja transportu i pobytu nauczyciela, przygotowanie budżetu, ustalenie opłat, planu, regulaminu, warunków dla wolontariuszy, tłumaczy i asystentów, sformułowanie oferty na www i w biuletynie, otwarcie formularza zapisów, zaplanowanie akcji promocyjnej, podział zadań między organizatorów, zlecenie cateringu, weryfikacja wpłat, podjęcie decyzji o limicie zgłoszeń, wysłanie informacji do uczestników, podpisanie umów z wykonawcami

· organizacja stacjonarna: wybór obiektu, wynajęcie go, zorganizowanie nagłośnienia, podestu, ratownika medycznego, oprawy graficznej, fotografa, produkcji banneru oraz gadżetów, oznakowanie sektorów i obiektu, przygotowanie informacji praktycznej dla uczestników, przeszkolenie wolontariuszy, zorganizowanie recepcji, wywiad dotyczący pożyczenia sprzętu, rozładunek i segregacja z załadunkiem sprzętu, oznakowanie uczestników

· zamknięcie: rozliczenie konwencji, zgromadzenie dokumentów dot. wydatków, ustalenie wynagrodzenia i przekazanie go prowadzącemu, wypłacenie wynagrodzeń wykonawcom, zamieszczenie fotorelacji na www/FB

Wdrożenie nowych projektów:

· modernizacja procedury CM - wprowadzenie formularza elektronicznego

· akcja promocji CMu na zjazdach treningów nauczycielskich

· ustalenie kryteriów wynagrodzeń dla organizatorów egzaminów

· organizacja szkolenia dla egzaminatorów z Ritą Keller

· zmiany w Statucie, w tym zmiana nazwy stowarzyszenia zgodna z międzynarodowymi standardami

· tłumaczenie i publikacja cyklu artykułów z Yoga Rahasya tylko dla członków SJIP

· otwarcie sklepu internetowego oraz promocja artykułów stacjonarnie na zjazdach treningów nauczycielskich

· wydanie płyty DVD z PKJI 2014 z Abhijatą Sridhar

· wprowadzenie ewidencji dyplomów nauczycielskich

· nadzór nad uchwaleniem i wprowadzeniem standardów egzaminowania na poziomy INTRO i INTERMEDIATE

· włączenie się do obchodów Międzynarodowego Dnia Jogi

· przygotowanie delegacji na spotkanie egzaminatorów w RIMYI w Punie

· wprowadzenie ewidencji egzaminatorów

· wprowadzenie motywacyjnego systemu nagród dla egzaminatorów

· usystematyzowanie procedury starania się o dyplom z RIMYI

· wznowienia obu wydanych przez SJIP tytułów autorstwa Iyengarów

Plany na kolejną kadencję (2016-2020):

· PKJI 2017 z Birjoo Mehta, 2018 z Rayą Datta

· wprowadzenie w życie ewidencji egzaminatorów i asystentów

· wdrożenie motywacyjnego systemu wynagradzania egzaminatorów

· objęcie patronatem SJIP warsztatów z nauczycielami Advanced

· stworzenie jasnych regulaminów i wspólnej podstawy programowej dla treningów nauczycielskich

· tłumaczenie i publikacja „Intermediate Course” Gity Iyengar

· tłumaczenie i publikacja niemieckiego podręcznika do anatomii dla kursów nauczycielskich

· stworzenie podręcznika do filozofii dla kursów nauczycielskich

· stworzenie kompendium wiedzy dot. RIMYI oraz klarownej metody aplikacji

· podpisanie umowy dot. CMu ze spadkobiercami BKS Iyengara

· aktywowanie uczestników treningów nauczycielskich w działalności na rzecz SJIP

· modernizacja strony www oraz otwarcie forum dyskusyjnego

webmaster