Certyfikacja warunkowa

W procesie certyfikacji w metodzie Iyengara zdarzają się sytuacje, gdy nie następuje jednoznaczne rozstrzygnięcie dotyczące wyniku certyfikacji. Kandydat/ka otrzymuje wtedy ocenę warunkową, która wymaga dodatkowej weryfikacji.

Kiedy komisja certyfikacyjna decyduje o ocenie warunkowej?

Kryteria oceny warunkowej zgodnie z uchwałą Komitetu Technicznego 2/2022:

 • Wynika z punktacji tj. oceny dojrzałości praktyki i gotowości dydaktycznej kandydata/tki w przedziale 9 -11 punktów (przy czym minimalna ilość punktów, wymagana do zdania certyfikacji to 12).
 • Wynika ze zgodnej decyzji minimum dwóch członków komisji certyfikacyjnej, popartej merytorycznymi argumentami, o konieczności wystawienia oceny warunkowej.
 • Staje się rozwiązaniem kompromisowym w sytuacji spornej, w której członkowie Komisji Certyfikacyjnej nie są w stanie jednogłośnie zadecydować o zdaniu certyfikacji przez kandydata.

Realizacja zadania warunkowego

Zadanie warunkowe kandydat/ka otrzymujew informacji zwrotnej przesyłanej po certyfikacji. Czas na jego realizację określa mentor/nauczyciel prowadzący.

Weryfikacja warunku musi nastąpić nie później, niż rok oraz nie wcześniej niż 3 miesiące od daty certyfikacji, której ten warunek dotyczy.

W komisji weryfikującej ocenę warunkową biorą udział 2 osoby:

 • członek komisji certyfikacyjnej, której dany warunek dotyczy - wskazany informacji zwrotnej po certyfikacji,
 • kompetentny nauczyciel certyfikujący, wybrany z listy nauczycieli upoważnionych do brania udziału w komisjach certyfikacyjnych - lista dostępna jest tutaj. Wyboru tej osoby dokonuje samodzielnie kandydat/ka poddawany/a ocenie warunkowej.

Certyfikacja warunkowa powinna odbyć się w miejscu dostępnym, zarówno dla wybranego członka komisji certyfikacyjnej, drugiego nauczyciela certyfikującego, jak i dla kandydata/tki (np. w najbliższym dużym mieście).

Organizacja certyfikacji warunkowej

Za organizację spotkania weryfikującego warunek w całości odpowiada kandydat/ka. Dotyczy to komunikacji z członkami komisji weryfikującymi ocenę warunkową, wybór terminu, organizację przeprowadzanej lekcji, jak i rozliczenie kosztów.

Fakt przeprowadzenia certyfikacji warunkowej kandydat/ka ma obowiązek zgłosić mailowo na adres certyfikacja@joga.org.pl minimum na 10 dni przed wybranym terminem.

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów certyfikacji warunkowej i procedury rozliczenia znajdują się w tym dokumencie.


Plan i przebieg oceny warunkowej

 1. Zadanie warunkowe polega na przeprowadzeniu przez kandydata/tkę 60-90 minutowej lekcji dla grupy uczniów, zorganizowanej przez kandydata/tkę np. w szkole jogi, w której regularnie uczy.
 2. Na dwa dni od wyznaczonej daty realizacji zadania warunkowego, kandydat/ka otrzymuje drogą mailową:
  • Dwie pozycje reprezentatywne dla poziomu I, które powinny zostać zawarte w zaplanowanej przez kandydata/tkę sekwencji oraz jeden z wariantów pozycji odwróconej, na podstawie którego weryfikowana będzie umiejętność ręcznego wprowadzenia/ zabezpieczenia ucznia w pozycji.
  • Przypomnienie elementów oceny warunkowej, które będą przedmiotem obserwacji Komisji Weryfikującej, dotyczące pracy w asanach, języka instrukcji, korekty manualnej, aspektów relacji z grupą.
  • Ze względu na to, że okoliczności prowadzenia przez kandydata/tkę lekcji w trybie szkolnym stanowią najbardziej organiczny kontekst, dostarczający naturalnych sytuacji, wymagających od nauczyciela adekwatnego reagowania, Komitet Techniczny zadecydował o braku potrzeby nakładania dodatkowych zadań.

3. Komisja weryfikująca ocenę warunkową spotyka się z kandydatem/tką na 30 minut przed planowaną lekcją w celu komfortowej organizacji.
4. Organizacja lekcji oraz forma przekazania informacji uczestnikom lekcji, dotyczących okoliczności jej przeprowadzenia, leży po stronie kandydata/tki.
5. Komisja weryfikująca ocenę warunkową obserwuje całą lekcję.
6. Po zakończonej lekcji członkowie komisji oraz kandydat/ka przeznaczają 10 min. na rozmowę.
7. Po kolejnych 60 min. członkowie komisji oraz kandydat/ka spotykają się ponownie, w celu przedstawienia kandydatowi/tce informacji zwrotnej.
8. Nieuznanie zadania warunkowego przez komisję jest równoznaczne z niezaliczeniem certyfikacji.

9. O rezultacie certyfikacji warunkowej obowiązana jest poinformować jedna z osób z komisji certyfikacyjnej, uczestnicząca w realizacji oceny warunkowej. Informację należy wysłać do 3 dni po odbyciu certyfikacji warunkowej na adres: certyfikacja@joga.org.pl.