Formuła i wymogi

Ideą stosującą za nową formułą certyfikacji jest stworzenie w tym procesie bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni, w której kandydaci będą mogli zademonstrować swoje doświadczenie na ścieżce jogi w metodzie Iyengara oraz zaprezentować swoje rzeczywiste umiejętności nauczycielskie w odniesieniu do wymogów na dany poziom. Chcemy również by członkowie komisji certyfikacyjnej poprzez swoje zaangażowanie oraz atmosferę mieli możliwość poznania kandydatów również w relacji poza matą i posiadając całościowy obraz kandydata zadecydowali o jego gotowości do otrzymania określonego certyfikatu.

Podążając w kierunku nowych jakości zaplanowaliśmy, że certyfikacje będą odbywały się w formie wyjazdowej, w jednym miejscu, które zapewni zarówno kandydatom, jak i komisji certyfikacyjnej spokojną, naturalną przestrzeń do budowania uważnych, naturalnych relacji.

Miejscem Certyfikacji na Poziom 1 w 2022 roku jest Ośrodek Oddechowo pod Warszawą.

Ramowy plan Certyfikacji:

Dzień 0
15.00 zebranie Komisji Certyfikacyjnej
18.00 wspólna kolacja
19.00. spotkanie integracyjne z Kandydatami
Dzień 1
7.30 wspólna, interaktywna praktyka członków Komisji i Kandydatów z elementami superwizji
9.00 wypełnienie arkusza wniosków z praktyki własnej przez Kandydatów
9.30 praktyka pozycji odwróconych
10.00 wspólne śniadanie
10.45 zapoznanie się z wnioskami i obserwacjami Kandydatów/oglądnięcie nagrań praktyki pozycji odwróconych
11.45 dyskusja w oparciu o wnioski Kandydatów
13.30 wspólny obiad
16.00 prezentacja praktyki własnej w formie lekcji (w oparciu o pozycje reprezentatywne dla Poziomu)
17.30 czas dla Komisji
18.30 wspólna kolacja
Dzień 2
7.30 wspólna praktyka
9.00 śniadanie
10.00 demonstracja uczenia I grupa
12.30 obiad
14.00 demonstracja uczenia II grupa
Dla każdego z Kandydatów Komisja przeznacza 45 min: 30 min przygotowanej przez Kandydata sekwencji w oparciu o 2 pozycje wyznaczone przez Komisję + wariant pozycji odwróconej
z uwzględnieniem pomocy manualnej + 10 min rozmowy z Kandydatem + 5 min na sporządzenie uwag przez Komisję
16.30 czas dla Komisji
18.00 przedstawienie wyników
19.00 kolacja

Komitet Techniczny nie przewiduje trzeciego dnia Certyfikacji przeznaczonego w Przewodniku na sesje "poprawkowe". W przypadku uzyskania oceny "warunkowej", Komisja nakłada na Kandydata zadanie warunkowe, w realizacji którego Kandydat współpracuje z Nauczycielem Prowadzącym i wyznaczonym członkiem Komisji.

Komisja certyfikacyjna bierze pod uwagę jakości właściwe jodze w rozumieniu B.K.S. Iyengara:

1. Ustawienie
- usytuowanie ciała i uwagi w pozycji/przestrzeni/kontekście,
- osiowość i świadomość płaszczyzn w praktyce asan uwzględniana na każdym etapie asany (w przygotowaniu, wchodzeniu, byciu w pozycji oraz wychodzeniu z niej),
- przestrzeni do praktyki, umiejscowienie prowadzącego wobec ucznia i wobec grupy,
- dopasowanie informacji/umiejscowienie jej w kontekście.

2. Kierunek działania/precyzja

- świadomość skąd bierze się akcja/ co ją uruchamia w pozycji,
- co działa na co i co z czym wchodzi w związek w obszarze ciała (podstawy funkcjonalnej anatomii/fizjologii),
- studiowanie i rozumienie relacji między zachowaniami wewnątrz, a zewnętrznymi na nie reakcjami, oraz zewnętrznymi działaniami i reakcjami na nie w powłoce ciała, emocji, umysłu,

- umiejętność sekwencjonowania, klarowność w jej przeprowadzaniu dostosowanie narzędzi metody do przedstawionego przez Komisję zadania.

3. Równowaga

- jednoczesna/umocowana/uważna obecność w całej pozycji/sekwencji,
- niezależność/wolność postawy od zmieniających się czynników zewnętrznych spójność w przekazie - demonstracji, języku i dynamice instrukcji, w zastosowaniu korekty manualnej,
- skupienie i spokój w praktyce własnej z wrażliwością na oddech i inteligentną pracę z indywidualnymi ograniczeniami,
- adekwatne reagowanie na sytuacje w trakcie uczenia i całego spotkania certyfikacyjnego.

4. Rozciągnięcie/rozszerzenie

- sięganie i obejmowanie uwagą jak największego obszaru doświadczania,
- odpowiednie użycie stabilizacji lub mobilizacji w praktyce pozycji (bezpieczne rozciąganie struktur mięśniowych i stawowych, uważne zwiększanie przestrzeni w stawach obwodowych i stawach kręgosłupa, zapewnianie przestrzeni układom życiowym przez zwiększanie otwarcia klatki piersiowej, aktywizacja kończyn i tułowia na rzecz stabilizacji i mobilizacji kręgosłupa a także przestrzeni i zdrowia narządów jamy brzusznej, miednicy i głowy). Zdrowe i pomocne rozciągnięcie/rozszerzenie wiąże się z właściwym ustawieniem. Warunkują siebie nawzajem. Towarzyszy im uważność na możliwie nadmierne, jak i niepełne rozciągnięcie w asanie, oraz przytomność działania w obszarach postrzeganych w ciele jako trudne,
- otwartość w postawie ciała i umysłu, w dawaniu i przyjmowaniu/dzieleniu się,
- plastyczność, wolność w podejściu do uczniów i korzystaniu z narzędzi metody.

PREZENTACJA PRAKTYKI


45-60 min
To czas, w którym członkowie Komisji Certyfikacyjnej obserwują praktykę kandydatów na podstawie wcześniej opracowanej przez Komisję sekwencji.
Składają się na nią asany reprezentatywne dla weryfikowanego poziomu tj. prosto i klarownie ukazujące zdolność Kandydatów do pracy w kierunkach i jakościach wszystkich grup pozycji. Obserwujący biorą pod uwagę całościowy obraz praktyki Kandydata/ Kandydatki - skupienie, zaangażowanie, reagowanie. Kandydaci obserwowani są pod kątem zrozumienia i ucieleśnienia jakości właściwych metodzie BKS Iyengara.
Przedmiotem ogólnej oceny jest rozumienie asany i wpływ praktyki na stan bycia Kandydata/Kandydatki. Nie są nim fizyczne umiejętności czy możliwość wykonania pozycji. Każdy z praktykujących staje wobec trudności i wyzwań w życiu i w praktyce. W czasie prezentacji Kandydatki/Kandydaci pokazują jaką zajmują postawę i jakie podejmują wobec nich działanie.

Udział prowadzącego jest w prezentacji ograniczony. Organizuje praktykę, lecz nie podaje instrukcji do pozycji. Wchodzi w interakcję z grupą z uwagą na jej energię, dostosowując dynamikę prowadzonej sekwencji. Nie korzysta ze stopera, samej/samemu decydując o czasie w poszczególnych asanach. Stwarza warunki zbliżone do rzeczywistej lekcji.

Od Kandydatów oczekuje się samodzielności w prezentacji praktyki. Kandydaci nie mają obowiązku prezentować pozycji w ich pełnych wariantach.
Właściwe dobranie wariantu dla swoich uwarunkowań czy skorzystanie z odpowiedniej pomocy ( np. w czasie menstruacji ) świadczą o zrozumieniu i dojrzałości w praktyce. W razie całkowitego braku możności wykonania pozycji poproszony/poproszona powinien umieć przedstawić na kimś fizycznie i/lub wyrazić słowami kierunek pracy/rozwoju w danej pozycji.

Egzaminatorzy ograniczają swoją ingerencję w praktykę Kandydatów do sytuacji wyraźnego niezrozumienia założeń lub zachowań niezgodnych z metodą BKS Iyengara lub niebezpieczeństwa wystąpienia kontuzji.

PREZENTACJA UCZENIA
45 min
Każdy z Kandydatów buduje 30 min sekwencję na podstawie dwóch pozycji z sylabusa oraz jednego wariantu Śirsasany lub Sarvangasany wskazanych indywidualnie przez Komisję. Komisja określa dodatkowo kontekst (np. jest zimno/jest rano/uczniowie nigdy wcześniej nie mieli kontaktu z pozycją) i powierza Kandydatkom zadanie (np. menstruacja/ból dolnych pleców u jednej z uczennic), które muszą uwzględnić przy opracowaniu i realizacji sekwencji.
Pozycje, kontekst, oraz zadanie Komisja przedstawia Kandydatom wieczorem pierwszego dnia.
Kandydatka/Kandydat samodzielnie decyduje o porządku pozycji sekwencji, o czasie trwania w pozycjach i o stosowanych przez siebie wariantach, pozostając uważną/uważnym na poziom i kondycję grupy.
Organizator Spotkania Certyfikacyjnego zapewnia odpowiednią liczbę uczniów początkujących w praktyce dla zapewnienia Kandydatom optymalnych warunków warsztatowych.

Obserwatorzy zwracają uwagę na:
1. jogiczną postawę - zachowanie uwagi na zadaniu i jego realizacji w zadanym kontekście, wrażliwość w stosowaniu instrukcji/korekty, adekwatność reagowania wynikająca ze stabilnej postawy wewnętrznej; przytomność i wrażliwość w odpowiedzi na zachowania i potrzeby i uczniów.

2. wkład psychologiczny/emocjonalny - sposób przekazu, komunikowanie,
postrzeganie i świadomość pozwalające na przekład własnego doświadczenia
na praktykę nauczycielską.

3.wkład intelektualny - logikę sekwencji, tok myślenia, refleksję w działaniu i ucieleśnienie posiadanych przez Kandydatkę/Kandydata informacji.


Ocenie poddawane są trzy główne aspekty nauczania:


1. Demonstracja
Co Kandydatka/Kandydat pokazuje? Czy demonstruje to, czego uczy? Czy skupia uwagę uczniów? Na czym ją skupia?

2. Prowadzenie
Czy podawane instrukcje są celowe? Czy Kandydatka/Kandydat sięga po instrukcje w oparciu o zadanie/obserwację/odczuwanie grupy? Jakim językiem się posługuje? Czy pozostaje uważny - na siebie i na grupę?

3. Korekta i pomoc
Jak Kandydatka/Kandydat poprawia uczniów? Jak stosuje korektę werbalną/manualną? Czy stosowana przez nią/przez niego pomoc jest właściwa/skuteczna?

Członkowie Komisji mają prawo zdecydować o przerwaniu egzaminu w wyznaczonych momentach, jeśli uznają zgodnie, że kandydat nie przestrzega metody Iyengara. Może to nastąpić w przypadku wyraźnego niezrozumienia: działania/zachowania niezgodnego z metodą B.K.S. Iyengara, członkowie Komisji Certyfikacyjnych przekazują informację kandydatce/ kandydatowu o tzw. “czerwonej fladze" w przerwie między programowymi częściami certyfikacji (czyli np. zaraz po praktyce lub po przeprowadzonej lekcji modelowej).