Terminy Egzaminów w roku 2020

TERMINY EGZAMINÓW W ROKU 2020

 • Z powodu zmian systemu egzaminacyjnego zainicjowanego przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie w 2020 roku nie będa prowadzone egzaminy nauczycielskie.

ZAPISY NA EGZAMIN

  • Informacja o rozpoczęciu zapisów na egzaminy będzie rozsyłana do wszystkich członków Stowarzyszenia drogą mailową.
  • Zapisy będą prowadzone dwa razy do roku: w grudniu (na terminy od stycznia do czerwca) oraz w czerwcu (na terminy od lipca do grudnia).

  ZASADY ZGŁOSZEŃ

   • Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line (niezbędne jest posiadanie aktywnego konta). Kandydat wybiera datę egzaminu oraz wpisuje swoje dane, nazwiska osób rekomendujących (w przypadku egzaminu Introductory wystarczy podać jedną rekomendację od nauczyciela prowadzącego). Końcowym etapem rejestracji jest wpłata zadatku na egzamin w wysokości 50% opłaty egzaminacyjnej za pomocą płatności on-line (Pay-U). Na podstawie wypełnionego formularza oraz wpłaty zadatku kandydat wpisany jest na listę na dany termin. W przypadku równoczesnych zgłoszeń kandydatów o wpisaniu na listę decyduje kolejność wpłat na konto poprzez system płatności on-line (Uwaga! Prosimy nie wpłacać należności tradycyjnie przelewem, gdyż w taki sposób nie zostaniecie wpisani na listę). Jeśli wystąpi problem techniczny z operatorem prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.
   • W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu i zwrócenia kandydatom zadatku lub zaproponowania podejścia do egzaminu w innym terminie.
   • Po zapełnieniu listy osób na dany egzamin utworzy się lista rezerwowa, z której kandydaci zostaną dopuszczeni do egzaminu w razie rezygnacji kandydata z listy pierwotnej. O zwolnieniu się miejsca z listy pierwotnej kandydaci rezerwowi powiadomieni zostaną do 3 miesięcy przed egzaminem. Możliwe jest też utworzenie dodatkowego terminu jeśli będzie to konieczne.

   OPŁATY EGZAMINACYJNE

    • Wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi dla:
     • stopnia Introductory - 550 zł
     • stopnia Junior Intermediate I - 550 zł
     • stopnia Junior Intermediate II i III - 650 zł
     • Opłata podzielona jest na dwie raty: 
      • pierwsza rata - bezzwrotny zadatek w wysokości 50% opłaty egzaminacyjnej należy wpłacić w trakcie zgłoszenia on-line,
      • druga rata - pozostałą część opłaty egzaminacyjnej należy wpłacić po otrzymaniu zawiadomienia od Stowarzyszenia - za pomocą płatności on-line (około trzy miesiące przed dniem egzaminu). Po wniesieniu całości opłaty kandydat otrzyma tematy pracy egzaminacyjnej.

    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW

    • Warunkiem przystąpienia do egzaminu określone zostały w wymogach egzaminacyjnych na konkretny stopień.
    • Kandydaci powtarzający egzamin zobowiązani są do ponownego uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, przedstawienia jednej rekomendacji oraz napisania pracy pisemnej.

    KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM W SPRAWIE EGZAMINÓW