Zasady przyznawania Certyfikatu Marki

NatarajasanaInformacja dla nauczycieli chcących ubiegać się o przyznanie certyfikatu marki IYENGAR®

W odniesieniu do towarów i usług dotyczących praktyki jogi zgodnie z metodą Iyengara nazwiskiem IYENGAR® oraz znakiem stojącej postaci (natarajasana) mogą się posługiwać wyłącznie nauczyciele, posiadający certyfikat marki, przyznawany przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce. Nazwisko IYENGAR® oraz znak stojącej postaci (natarajasana) są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Certyfikat dla nauczycieli stanowi potwierdzenie, że dany nauczyciel posiada aktualne uprawnienia do nauczania jogi według metody Iyengara.

 • Aby uzyskać certyfikat marki, konieczne jest odbycie odpowiedniej liczby godzin szkoleń i warsztatów (więcej w wymagania merytoryczne).
 • Warunkiem przyznania certyfikatu jest wypełnienie wniosku w panelu użytkownika na stronie internetowej SJIP, nauczyciel deklaruje we wniosku liczbę godzin i rodzaj odbytych szkoleń oraz warsztatów.
 • Opłatę licencyjną (50 złotych) wnosi się po wypełnieniu wniosku. Opłata w 60 proc. przekazywana jest do Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie.
 • Certyfikat marki przyznawany jest na rok, obowiązuje od 1 maja danego roku do 30 kwietnia roku następnego.

KTO MOŻE UZYSKAĆ CERTYFIKAT?

Certyfikat Marki może być przyznany wyłącznie nauczycielom, którzy uczą i praktykują jogę zgodnie z metodą IYENGARA®. Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce zostało upoważnione do przyznania certyfikatu każdemu nauczycielowi, który:

 • jest członkiem SJIP (ma opłaconą składkę członkowską na dany rok, składka jest opłacana do 31 stycznia danego roku),
 • posiada ważny dyplom nauczycielski - od poziomu 1 - przyznany przez SJIP, inne stowarzyszenie jogi B.K.S. Iyengara lub przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute,
 • podczas zajęć jogi nie miesza zajęć jogi metodą IYENGARA® z innymi stylami jogi lub innymi dyscyplinami,
 • utrzymuje regularną praktykę własną asan i pranajamy,
 • stale bierze udział w szkoleniach w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, w konwencjach jogi Iyengara lub w szkoleniach prowadzonych przez nauczycieli zaakceptowanych przez SJIP,
 • przestrzega zasad etycznych (zob. Załącznik C do Umowy Sublicencyjnej),
 • opłaca roczną opłatę licencyjną w wysokości 50 zł.

WYMAGANIA MERYTORYCZNE

Aby uzyskać Certyfikat Marki, należy wziąć udział w odpowiedniej liczbie szkoleń/warsztatów.

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z trzech wymienionych niżej punktów:

 1. W minionych dwóch latach kalendarzowych (wystarczające jest spełnienie jednego z tych trzech podpunktów):
  • udział w przynajmniej 50 godzinach warsztatów z nauczycielem minimum poziom 3 z ważnym certyfikatem. Po warsztacie należy poprosić o pisemne zaświadczenie z wyszczególnieniem liczby godzin
  • potwierdzony (podpisany przez prowadzącego) udział w 80 godzinach warsztatów lub zajęć z nauczycielem posiadającym certyfikat o dwa stopnie wyższym od osoby ubiegającej się o certyfikat,
  • odbycie dwuletniego terminowania u nauczyciela z ważnym certyfikatem oraz uzyskanie certyfikacji nauczycielskiej na poziom 1.
 2. Pobyty szkoleniowe w Punie - udział w zajęciach w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (należy zadbać o zaświadczenie o odbyciu praktyki):
  • dwutygodniowy pobyt szkoleniowy zapewnia certyfikat na 1 rok,
  • czterotygodniowy pobyt szkoleniowy zapewnia certyfikat na 3 lata - ten sam pobyt należy wpisać w trzech kolejnych wnioskach o certyfikat.
 3. Udział w konwencji jogi Iyengara w Polsce lub za granicą organizowanej przez stowarzyszenie jogi Iyengara - zapewnia CM na 1 rok.

Liczba godzin szkoleń/warsztatów, udział w konwencji i staże w Instytucie w Punie należy wpisać do wniosku o certyfikat w panelu użytkownika. Jego wypełnienie jest warunkiem wniesienia opłaty licencyjnej i uzyskania Certyfikatu Marki.

TERMIN OBOWIĄZYWANIA CERTYFIKATU MARKI

Certyfikat jest przyznawany na jeden rok. Obowiązuje od 1 maja jednego roku do 30 kwietnia roku następnego.

Z różnych względów (np. zadnie egzaminu nauczycielskiego) przyznanie certyfikatu marki może nastąpić w dowolnym terminie w ciągu roku. Jednak niezależnie od tego, ważność certyfikatu minie 30 kwietnia.

Od 1 stycznia można występować o certyfikat i wpłacać opłatę licencyjną za certyfikat, który będzie ważny od 1 maja tego roku. Od stycznia do końca kwietnia obowiązuje jednak nadal certyfikat marki z roku poprzedniego. Dlatego nauczyciel może w systemie wybrać za jaki okres chce złożyć wniosek -do końca kwietnia danego roku, czy od 1 maja do końca kwietnia następnego roku.

PIERWSZE ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKATU MARKI

Nauczyciele ubiegający się po raz pierwszy o przyznanie Certyfikatu Marki powinni przesłać na adres: Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce, ul. M. Langiewicza 2/5, 61-502 Poznań, następujące dokumenty:

Należy parafować każdą stronę dokumentu oraz złożyć czytelny podpis na końcu. Wypełnić czytelnie drukowanymi literami imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Po zaakceptowaniu, podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu, nauczyciel otrzymuje e-maila informacyjnego, że może przystąpić do wypełnienia wniosku, stanowiącego integralną część umowy podlicencyjnej. Formularz należy wypełnić on-line, logując się poprzez swój panel użytkownika. Po wypełnieniu formularza system udostępnia możliwość zapłaty opłaty licencyjnej w wysokości 50 zł. Płatności dokonuje się za pośrednictwem systemu transakcyjnego PayU. Prosimy nie dokonywać przelewów indywidualnych na konto stowarzyszenia.

PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU

Nauczyciele, którzy chcą przedłużyć certyfikat, powinni:

 • Wypełnić wniosek. Formularz wypełnia się on-line w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu.
 • Wnieść roczną opłatę licencyjną w wysokości 50 zł. Po wypełnieniu wniosku system udostępnia możliwość zapłaty opłaty licencyjnej za pośrednictwem systemu transakcyjnego PayU. Prosimy nie dokonywać przelewów indywidualnych na konto stowarzyszenia.
 • Coroczne wypełnienie formularza informacyjnego obowiązuje również tych nauczycieli, którzy dzięki czteromiesięcznemu pobytowi w Instytucie w Punie, uzyskali certyfikat marki na trzy lata. Tylko poprzez wypełnienie wniosku można uruchomić możliwość wniesienia opłaty licencyjnej. We wniosku w tym wypadku wystarczy zaznaczyć tylko pobyt w Punie.

Dokumenty potwierdzające udział w warsztatach, pobyt w Punie lub odbywanie praktyki u nauczyciela z opisem godzin należy przechowywać przez okres dwóch lat od daty zdarzenia. Dokumenty te mogą podlegać losowemu sprawdzeniu przez sekretariat SJIP.

Przerwa w występowaniu o certyfikat marki nie powoduje konieczności powtórnego podpisywania umowy sublicencyjnej.

WYŁĄCZENIA DOZWOLONEGO UŻYCIA ZNAKÓW TOWAROWYCH

Certyfikat przewidziany jest dla osób indywidualnych, nigdy dla grupy. Nie mogą go używać firmy lub instytuty.

Jeśli prowadzicie jogę w szkole, miejscowym ośrodku gminnym lub klubie fitness, nie mogą one wykorzystywać certyfikatu w reklamowaniu się. Mogą natomiast reklamować, jak wcześniej, Twoje zajęcia jako jogę Iyengara. Nie mogą reklamować nauczyciela, który nie posiada certyfikatu, jako uczącego jogi Iyengara. Jeśli pragniesz użyć nazwisko Iyengar w nazwie swojej firmy, szkoły jogi lub centrum, zwróć uwagę na poniższe wskazówki z Puny:

 • Każdy nauczyciel chcący wykorzystać nazwisko Gurujiego w nazwie szkoły musi uzyskać co najmniej poziom 3 certyfikacji.
 • Należy wystąpić o bezpośrednią akceptację rodziny Iyengarów.
 • Do prośby należy załączyć list stowarzyszenia stwierdzający, że spełniasz kryteria CM wymagane przez stowarzyszenie i posiadasz certyfikat.
 • Najlepiej byłoby by nauczyciel był na kursie w Punie, ale jeśli tak nie jest, załączony list stowarzyszenia powinien wzmiankować, że nauczyciel ten z sercem, szczerze i z poświęceniem przekazuje nauki Gurujiego.

Pytania dotyczące certyfikatu prosimy kierować na adres biuro@joga.org.pl.

IYENGAR® jest znakiem towarowym Wspólnot Europejskich nr 708675 i jako taki podlega ochronie. Jednocześnie informujemy, że Zarząd SJIP jako przedstawiciel B.K.S. Iyengara w Polsce może wykorzystać środki prawne, aby znak towarowy Iyengara nie był nadużywany.