Statut Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

Załącznik do Uchwały nr 20/ZWZ/2022

z dnia 28.05.2022 roku

STATUT STOWARZYSZENIA JOGI IYENGARA W POLSCE
(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce.
 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie może posiadać własne symbole i odznaki organizacyjne, a także używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest oznaczony.

§ 2

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania. Stowarzyszenie może współpracować z takimi organizacjami.

§ 3

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

Rozdział II


Cele i sposoby działania

§ 4

 1. Celami działania Stowarzyszenia są:

1) stosowanie, zachowywanie i rozpowszechnianie nauczania jogi według tradycji
i zaleceń przekazanych przez Śri B.K.S. Iyengara i jego spadkobierców;
2) tworzenie, podtrzymywanie i umacnianie związku między spadkobiercami Śri B.K.S. Iyengara i Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie - Indie, a członkami Stowarzyszenia;
3) teoretyczne i praktyczne szkolenie w systemie jogi;
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) działalność charytatywna;
7) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10) promocja i organizacja wolontariatu;
11) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa;
12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
13) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w zakresie określonym w pkt 4-13.

2. Cele statutowe wymienione w ust. 1 Stowarzyszenie realizuje w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

3. Działalność w zakresie celów statutowych wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 8, 11, Stowarzyszenie realizuje również w formie działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. poznawanie i pogłębianie wiedzy z zakresu jogi według tradycji B.K.S. Iyengara poprzez wymianę doświadczeń, obserwację i badania, a także w oparciu o wyniki badań naukowych i publikacje krajowe i zagraniczne;
 2. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu psychofizycznemu rozwojowi człowieka;
 3. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych realizujących cele Stowarzyszenia;
 4. wspieranie fundacji B.K.S. Iyengara Bellur Project;
 5. organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, konwencji, odczytów, sesji naukowych, seminariów związanych z celami Stowarzyszenia;
 6. działalność wydawniczą, w tym publikacje książkowe, biuletyny, czasopisma, wydawnictwa multimedialne;
 7. kontakty z klubami i organizacjami krajowymi lub zagranicznymi o podobnych celach;
 8. doradztwo i pomoc organizacyjną lub rzeczową dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych;
 9. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 5a

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:1) Wydawanie książek - 58.11.Z;

2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z;
3) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z;
4) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z;
5) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.61.Z;
6) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.62.Z;
7) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.63.Z;
8) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - 77.21.Z;
9) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z.
10) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD Dział 47.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych, o których mowa w § 4 ust. 1 i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia ma wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności realizowanej w ramach celów statutowych wymienionych w § 4 ust. 1.

  § 6

  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

  § 7

  W celu zdobycia środków finansowych Stowarzyszenie może korzystać ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

  Rozdział III


  Prawa i obowiązki członków

  § 8

  Stowarzyszenie zrzesza:

  1. członków zwyczajnych:
  • nauczycieli,
  • uczniów,
  • uczniów w trakcie treningu,

  2. członków wspierających,

  3. członków honorowych.

  § 9

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz cudzoziemiec. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  2. Członkiem zwyczajnym może być osoba małoletnia poniżej 16 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych.
  3. Członkiem zwyczajnym - nauczycielem może zostać osoba, która opłaciła nauczycielską składkę członkowską oraz posiada ważny dyplom nauczycielski - co najmniej w stopniu Introductory II lub poziomu 1 wydany przez jedną z poniższych organizacji: a. Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI),
   b. Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce (SJIP),
   c. inne stowarzyszenie uznawane przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI).
  4. Członkiem zwyczajnym - uczniem może zostać osoba praktykująca jogę według tradycji Iyengara, która opłaciła uczniowską składkę członkowską.
  5. Członkiem zwyczajnym - uczniem w trakcie treningu nauczycielskiego może zostać osoba, która została zgłoszona przez nauczyciela do rozpoczęcia treningu nauczycielskiego i opłaciła składkę członkowską dla uczniów w trakcie treningu.

  § 10

  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem osoby małoletniej poniżej 16 roku życia,
  2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
  3. korzystania z możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

  § 11

  Członek zwyczajny obowiązany jest do:

  1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

  § 12

   1. Członkowie zwyczajni przystępują do Stowarzyszenia w drodze rejestracji na stronie www Stowarzyszenia i po opłaceniu składki członkowskiej.
   2. Członków wspierających przyjmuje i wyklucza Zarząd w drodze uchwały.

   § 13

   Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje:

   1. w przypadku dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, poprzez usunięcie swoich danych ze strony www,
   2. w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd. Podstawą do wykluczenia członka ze Stowarzyszenia jest działanie na szkodę Stowarzyszenia albo postępowanie sprzeczne z postanowieniami Statutu lub z uchwałami organów Stowarzyszenia,
   3. w przypadku nie wpłacenia składki członkowskiej w terminie.

   § 14

   1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która deklaruje pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia. Członek wspierający może zadeklarować opłacanie dobrowolnej składki członkowskiej.
   2. Do członków wspierających stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące członków zwyczajnych. Jednakże członek wspierający nie ma prawa głosu przy podejmowaniu uchwał na Walnym Zebraniu Członków oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członek wspierający nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.
   3. Zarząd w drodze uchwały może wykluczyć członka wspierającego w przypadku postępowania sprzecznego z postanowieniami Statutu oraz celami Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.

   § 15

   1. Uchwała Zarządu o wykluczeniu członka wymaga uzasadnienia.
   2. Członek wykluczony ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Etyki w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
   3. Komisja Etyki może uchylić decyzję Zarządu i przekazać sprawę z umotywowanym wnioskiem do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd. Zarząd decyduje o ponownym wykluczeniu członka w drodze jednomyślnej uchwały.

   § 16

   1. Członkiem honorowym może zostać osoba posiadająca wybitne zasługi dla rozwoju ruchu jogi.
   2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub 2/5 członków Stowarzyszenia.
   3. Do członków honorowych stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące członków zwyczajnych. Jednakże członek honorowy nie ma prawa głosu przy podejmowaniu uchwał na Walnym Zebraniu Członków oraz nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.
   4. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w drodze uchwały może pozbawić osobę statusu członka honorowego w przypadku postępowania sprzecznego z celami Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.
   5. Od uchwały walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia odwołanie nie przysługuje.

   § 17

   Do przywrócenia członkostwa stosuje się odpowiednio przepisy o nabyciu statusu członka Stowarzyszenia.

   Rozdział IV


   Władze Stowarzyszenia

   § 18

   Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

   1. Walne Zebranie Członków
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna,
   4. Komisja Etyki,
   5. Komitet Techniczny.

   Walne Zebranie Członków

   § 19

   1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego, w celu m. in. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz oceny działalności Stowarzyszenia. Porządek Zebrania ustala Zarząd.
   2. Zwyczajne jak i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. Walne Zebrania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd.
   3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w przypadkach określonych w Statucie, a także gdy organy lub osoby do tego uprawnione uznają to za wskazane. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.
   4. Komisja Rewizyjna może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli uzna to za wskazane.
   5. Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący co najmniej 2/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
   6. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła ich w terminach określonych w Statucie. Co do terminu i miejsca zwołania Walnego Zebrania przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio postanowienia o zwołaniu Walnego Zebrania przez Zarząd.
   7. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia na 30 dni przed dniem Zebrania oraz pocztą elektroniczną wysłaną do wszystkich członków na 30 dni przed dniem Zebrania. Członek zobowiązany jest poinformować Zarząd o każdej zmianie adresu elektronicznego, w przeciwnym razie zawiadomienie o Zebraniu wysłane na nieaktualny adres uważa się za skuteczne.
   8. Zarząd zwołując Walne Zebranie Członków każdorazowo podejmuje decyzję o dopuszczalności głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-głosowanie).
   9. W powiadomieniu o którym mowa w ust. 7 Zarząd zawiera informacje o dopuszczalności głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-głosowanie) oraz planowany porządek obrad.

   § 20

   1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych głosujących osobiście, jak i przez pełnomocników oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-głosowanie) w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o której mowa w § 19 ust. 8.
   2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków organów Stowarzyszenia.
   3. Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków.
   4. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes albo Wiceprezes Zarządu, a następnie spośród uczestniczących osobiście członków zwyczajnych wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zebranie Członków otwiera osoba wyznaczona przez Zarząd. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zebrania, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zebrania, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zebrania.

   § 21

   1. Z zastrzeżeniem ust. 2 zmiana planowanego porządku obrad o którym mowa w § 19 ust. 9 jest dopuszczalna na zasadach określonych w ust. 3-4.
   2. W przypadku dopuszczenia możliwości głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-głosowanie), planowany porządek obrad o którym mowa w § 19 ust. 9 nie podlega zmianie.
   3. Przewodniczący Walnego Zebrania nie ma prawa, bez zgody Walnego Zebrania, zmieniać planowanego porządku obrad.
   4. Zmiana planowanego porządku obrad wymaga powzięcia uchwały bezwzględną większością głosów obecnych uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
   5. Uchwałę można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania Członków, jeżeli obecna jest bezwzględna większość uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, a nikt z obecnych uprawnionych do głosowania nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zebrania lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
   6. W przypadku dopuszczenia możliwości głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-głosowanie) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otwiera i przewodniczy obradom Prezes albo Wiceprezes Zarządu. Postanowień § 20 ust. 4 nie stosuje się.

   § 22

   1. Członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu:
   • osobiście,
   • przez pełnomocników,
   • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-głosowanie) w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o której mowa w § 19 ust. 8.

   2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

   3. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o dopuszczalności głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-głosowanie) o której mowa w § 19 ust. 8 oddanie głosu drogą elektroniczną odbywa się za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia, dostępnego dla każdego członka posiadającego swoje konto użytkownika, otwieranego na 72 godziny i zamykanego na 6 godzin przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zawierającego trzy pola odpowiedzi: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ. Do głosowania tajnego używa się specjalnego anonimowego formularza.

   4. Postanowienia § 20 ust. 1 stosuje się odpowiednio, przy czym zliczając ilość głosów oddanych przez Członków Walnego Zebrania sumuje się głosy oddane osobiście, przez pełnomocnika oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   5. Z Walnego Zebrania Członków, na którym oddano głosy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-głosowanie), sporządza się załącznik do protokołu, który powinien zawierać:

   • opis techniczny użytej platformy do głosowania,
   • liczbę i rodzaj oddanych głosów,
   • oddzielną listę członków stowarzyszenia głosujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-uczestników).";

   § 23

   Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

   1. uchwalenie generalnych kierunków działania Stowarzyszenia,
   2. uchwalanie regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia,
   3. wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki oraz Przewodniczącego Komitetu Technicznego,
   4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
   5. ustalanie rodzaju i wysokości składek członkowskich,
   6. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
   7. ustalania wymogów kwalifikacyjnych jakim winni odpowiadać członkowie Stowarzyszenia,
   8. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków przez władze Stowarzyszenia lub jego członków,
   9. wykładnia budzących wątpliwości przepisów Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

   § 24

   1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie oraz zaciąga zobowiązania majątkowe i rozporządza prawami majątkowymi Stowarzyszenia.
   2. Zarząd składa się z 3 do 8 członków. O składzie ilościowym Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.
   3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych. Do Zarządu mogą być powoływane jedynie osoby będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. W pierwszej kolejności Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje Prezesa Zarządu a następnie pozostałych członków Zarządu bez określania, który z nich pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
   4. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata, licząc od dnia powołania.
   5. Zarząd Stowarzyszenia wyłania z pośród członków Zarządu Wiceprezesa Zarządu uchwałą, podejmowaną zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
   6. Zarząd może dokooptować członków w miejsce tych, których mandat wygasł wskutek rezygnacji, śmierci lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu; ich liczba nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia Prezesa jego funkcję przejmuje Wiceprezes.
   7. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy w którym członek Zarządu pełnił swoją funkcję w ramach kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu albo odwołania go ze składu Zarządu.
   8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych kosztów.
   9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   § 25

   1. Oświadczenie w imieniu Stowarzyszenia składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem zarządu łącznie. Prezes oraz wiceprezes mogą upoważnić do składania oświadczeń w swoim imieniu innego członka Zarządu.
   2. Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia zaciąga Prezes Zarządu jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu łącznie.
   3. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
   4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

   § 26

   1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, jeżeli uzna to za konieczne lub na żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu. Zawiadomienie o posiedzeniu może być wysłane pocztą elektroniczną na wskazany przez członka adres elektroniczny. Członek zarządu zobowiązany jest poinformować Prezesa o każdej zmianie adresu elektronicznego, w przeciwnym razie zawiadomienie o posiedzeniu wysłane na nieaktualny adres uważa się za skuteczne.
   2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
   3. Uchwały mogą być powzięte bez formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli bezwzględna większość członków Zarządu wyrazi na piśmie zgodę na uchwałę, która ma być podjęta.
   4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

   § 27

   Do kompetencji Zarządu należy:

   1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
   2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
   3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
   4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
   5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
   6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
   7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
   8. przyznawanie zwolnień lub zniżek w wysokości składki członkowskiej dla konkretnych członków,
   9. sprawowanie kontroli nad działalnością oddziałów Stowarzyszenia,
   10. zatrudnianie pracowników,
   11. sprawowanie nadzoru na działalnością Komitetu Technicznego w sprawach rodzących konsekwencje finansowe dla Stowarzyszenia,
   12. podejmowanie uchwał w przypadkach przewidzianych w Statucie.

   Komisja Rewizyjna

   § 28

   1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

   1a. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

   2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków w tym Przewodniczącego.

   3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, licząc od dnia powołania.

   4. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
   W pierwszej kolejności powołuje się Przewodniczącego Komisji a następnie pozostałych członków Komisji. Do Komisji mogą być powołani jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
   5. Do kooptacji oraz wygaśnięcia mandatów członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o powołaniu i wygaśnięciu mandatów członków Zarządu.
   6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, ani pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
   7. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
   8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
   9. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 6-7 jest nieważne.
   10. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 6-7 w trakcie kadencji członka Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne w skutkach z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

   § 29

   1. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
   2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, jeżeli uzna to za konieczne. Zawiadomienie o posiedzeniu może być wysłane pocztą elektroniczną na wskazany przez członka adres elektroniczny. Członek Komisji zobowiązany jest poinformować przewodniczącego o każdej zmianie adresu elektronicznego, w przeciwnym razie zawiadomienie o posiedzeniu wysłane na nieaktualny adres uważa się za skuteczne.
   3. Uchwały mogą być powzięte bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli bezwzględna większość członków Komisji Rewizyjnej wyrazi pisemną zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.
   4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

   § 30

   1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
   2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
   3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
   4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu.
   5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

   Komisja Etyki

   § 31

   1. Komisja Etyki składa się od 2 do 5 członków, w tym Przewodniczącego.
   2. Kadencja członków Komisji Etyki trwa 4 lata, licząc od dnia powołania.
   3. Członków Komisji Etyki powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków uchwałą, podejmowaną zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków zwyczajnych, w głosowaniu tajnym. W pierwszej kolejności powołuje się Przewodniczącego tej komisji a następnie pozostałych jej członków. Do Komisji Etyki mogą być powołani jedynie członkowie zwyczajni.
   4. Do kooptacji członków oraz wygaśnięcia mandatów członków Komisji Etyki stosuje się odpowiednio przepisy o powołaniu i wygaśnięciu mandatów członków Zarządu.
   5. Uchwały Komisji Etyki podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
   6. Komisja Etyki ma za zadanie czuwać nad:

   1) stosowaniem ujednoliconych przez Instytut Iyengara w Punie zasad i uregulowań dotyczących członkostwa i ważności dyplomów;

   2) przestrzeganiem zasad etycznych obowiązujących nauczycieli jogi określonych w Konstytucji Stowarzyszeń Jogi Iyengara, a w przypadku ich naruszenia ma prawo stosować sankcje przewidziane w Statucie.

   3) przestrzeganiem umów licencyjnych, a w przypadkach nieuprawionego użycia nazwiska lub znaku towarowego B.K.S. Iyengara, informuje Zarząd o takim naruszeniu, oraz wzywa osobę dokonującą naruszeń do zaprzestania ich dokonywania.

   7. Sankcjami, o których mowa w ust. 6 pkt 2 są:

   1) upomnienie;

   2) zawieszenie prawa do używania nazwiska i znaku towarowego B.K.S Iyengara (Certifiication Mark);

   3) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia;

   4) wykluczenie ze Stowarzyszenia;

   5) zawieszenie w prawach do egzaminowania.

   8. Szczegółowe zasady stosowania sankcji, wymienionych w ust. 7 mogą zostać określone w Regulaminie wewnętrznym, o którym mowa w § 23 ust. 2.

   9. Do zadań Komisji Etyki należy także rozstrzyganie sporów pomiędzy:

   1) członkami Stowarzyszenia;

   2) członkami Stowarzyszenia a jego władzami;

   3) poszczególnymi władzami Stowarzyszenia.

   10. Sprawy naruszeń zasad etycznych Komisja Etyki rozpatruje na wniosek członka Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub z urzędu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

   11. W zakresie nieuregulowanym w Statucie postepowanie przed Komisją Etyki określa Regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia, o którym mowa w § 23 ust. 2.

   12. Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia.

   13. W sytuacji, gdy mandat Przewodniczącego Komisji Etyki wygaśnie w skutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji, ubezwłasnowolnienia, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, odwołania go ze składu tego organu albo nieprzedłużenia certyfikatu, dającego uprawnienie do pełnienia tej funkcji, Zarząd na wniosek pozostałych członków Komisji Etyki podejmuje uchwałę, o wyborze wskazanego członka Komisji Etyki do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Etyki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

   § 32

   1. Komisja Etyki składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
   2. Komisja Etyki każdorazowo informuje Zarząd o wszczętym postępowaniu w sprawie naruszenia zasad etycznych lub nieuprawnionym użyciu nazwiska B.K.S. Iyengara.

   Komitet Techniczny

   § 33

   1. Do kompetencji oraz obowiązków Komitetu Technicznego należy:

   1) organizowanie szkoleń, współorganizowanie egzaminów nauczycielskich

   zgodnie z zaleceniami Instytutu Iyengara w Punie;

   2) przygotowywanie i aktualizowanie wymogów egzaminacyjnych;

   3) przygotowywanie tematów prac egzaminacyjnych;

   4) wyznaczenie komisji egzaminacyjnej, w tym swojego przedstawiciela na egzaminy nauczycielskie;

   5) czuwanie nad merytoryczną treścią informacji publikowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz materiałów wydawanych i rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie.

   2. Komitet Techniczny udostępnia kandydatom do egzaminów wymogi egzaminów na dany stopień.

   3. Komitet Techniczny składa się od 2 do 5 członków, w tym Przewodniczącego.

   4. Kadencja Członka Komitetu Technicznego trwa 4 lata, licząc od dnia powołania.

   5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Komitetu Technicznego uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym, z uwzględnień postanowień ust. 7-8. Pozostali członkowie Komitetu Technicznego są powoływani i odwoływani przez Przewodniczącego w formie pisemnego oświadczenia.

   6. Mandat Członka Komitetu Technicznego wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji, ubezwłasnowolnienia, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu albo odwołania go ze składu tego organu.

   7. Członkiem Komitetu Technicznego może zostać członek zwyczajny Stowarzyszenia, spełniający wymogi określone w ust. 8 oraz posiadający ważny Certifiication Mark.

   8. Członkowie Komitetu Technicznego w tym Przewodniczący wyłaniani są spośród członków zwyczajnych - nauczycieli stopnia Senior oraz Junior III lub poziomu 3.

   9. Komitet Techniczny może powołać osoby wspierające w pracach ten organ z pośród członków zwyczajnych - nauczycieli, którzy posiadają stopień Junior I, II lub poziomu 2.

   10. Osoby wspierające nie są członkami Komitetu Technicznego, ale mogą wykonywać zadania określone przez Komitet Techniczny. Za zadania wykonane przez osoby wspierające odpowiada Przewodniczący Komitetu Technicznego.

   11. W sytuacji, gdy mandat Przewodniczącego Komitetu Technicznego wygaśnie w skutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji, ubezwłasnowolnienia, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, odwołania go ze składu tego organu albo nieprzedłużenia certyfikatu, dającego uprawnienie do pełnienia tej funkcji Zarząd na wniosek pozostałych członków Komitetu Technicznego podejmuje uchwałę, o wyborze wskazanego członka Komitetu Technicznego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Technicznego do czasu wyboru nowego Przewodniczącego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

   §33a

   1. Posiedzenia Komitetu Technicznego zwołuje Przewodniczący, jeżeli uzna to za konieczne lub na wniosek każdego z członków Komitetu Technicznego, jak również na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

   2. Zawiadomienie o posiedzeniu może być wysłane pocztą elektroniczną na wskazany przez Członka Komitetu Technicznego adres poczty elektronicznej. Członek Komitetu Technicznego zobowiązany jest poinformować Przewodniczącego o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej, w przeciwnym razie zawiadomienie o posiedzeniu wysłane na nieaktualny adres uważa się za skuteczne.

   3. Posiedzenia Komitetu Technicznego odbywają się co najmniej jeden raz w roku.

   4. Uchwały Komitetu Technicznego podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków tego organu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Technicznego.

   5. Uchwały Komitetu Technicznego mogą być powzięte bez formalnego zwołania posiedzenia, w drodze zbierania głosów za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku Przewodniczący prześle wszystkim członkom Komitetu Technicznego projekt uchwały pocztą elektroniczną wyznaczając wszystkim członkom termin na oddanie głosu za lub przeciw zaproponowanej uchwale, przy czym termin ten nie może być krótszy niż siedem dni. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi w tak wyznaczonym terminie traktuje się jako zgodę na głosowanie w takim trybie. Uchwała w tym trybie zostaje podjęta, gdy opowie się za nią bezwzględna większość wszystkich członków Komitetu Technicznego. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

   6. Przewodniczący Komitetu Technicznego zobowiązany jest przekazywać treść podjętych uchwał Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

   7. Jeżeli pomimo powstania obowiązku Komitet Techniczny nie podejmuje działań, które w danym momencie są konieczne, w szczególności dotyczących organizowania szkoleń, wyznaczania egzaminatorów, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć stosowne decyzje za Komitet Techniczny.

   8. Komitet Techniczny odpowiada przed Zarządem Stowarzyszenia, który nadzoruje jego działania w sprawach rodzących konsekwencje finansowe dla Stowarzyszenia. Dla wszelkich decyzji Komitetu Technicznego, które rodzić będą dla Stowarzyszenia konsekwencje finansowe wymagana jest zgoda Zarządu. W takim przypadku Komitet Techniczny wystąpi z wnioskiem o wyrażenie zgody na podjętą uchwałę przedstawiając wszelkie istotne informacje dotyczące tej uchwały. Brak zgody Zarządu na podjętą uchwałę skutkuje jej nieważnością.

   9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Technicznego określa Regulamin wewnętrzny, o którym mowa w § 23 pkt 2.

   Rozdział V


   Terenowe jednostki organizacyjne

   § 34

   1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci Oddziałów.

   2. Oddział tworzy się dla obszaru stanowiącego jednostkę lub kilka jednostek podziału administracyjnego kraju.

   3. Utworzenie oddziału wymaga wniosku co najmniej 10 osób deklarujących wolę przystąpienia do Stowarzyszenia lub będących jego członkami zwyczajnymi.

   4. Członkami oddziału mogą być wyłącznie osoby będące członkami Stowarzyszenia.

   5. O utworzeniu i rozwiązaniu oddziału decyduje Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia.

   6. Utworzenie lub rozwiązanie oddziału następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podejmowanej zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych.

   7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą określa zasięg terytorialny oraz siedzibę Oddziału.

   8. Oddziały Stowarzyszenia nie mają osobowości prawnej i nie dysponują odrębnym majątkiem.

   9. Zarząd Stowarzyszenia może przydzielać oddziałom, na realizację celów statutowych, składniki majątkowe lub środki finansowe z majątku Stowarzyszenia.

   10. Organami oddziału są:

   1) Walne Zebranie Członków Oddziału;

   2) Zarząd Oddziału.

   11. Odział może przyjąć regulamin określający szczegółową jego organizację i sposób działania, zwany dalej "Regulaminem Oddziału Stowarzyszenia".

   12. Regulamin Oddziału Stowarzyszenia przyjmowany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału.

   13. Przed przyjęciem Regulaminu Oddziału Stowarzyszenia jego projekt wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza projekt Regulaminu uchwałą.

   § 34a.

   1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.

   2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

   1) podejmowanie uchwał dotyczących działalności i rozwoju oddziału;

   2) wybór i odwoływanie Członków Zarządu Oddziału i określanie ich funkcji w tym organie;

   3) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków oddziału lub Zarząd Oddziału;

   4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału;

   5) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału, celem przedłożenia właściwym władzom Stowarzyszenia;

   6) wyrażanie stanowiska w sprawach Stowarzyszenia, celem przedłożenia odpowiednim władzom Stowarzyszenia;

   7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału w sprawach, o których mowa §35 ust. 8 pkt 7.

   3. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:

   1) z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz z prawem udziału w głosowaniu - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, zrzeszeni jednocześnie w danym Oddziale;

   2) z głosem doradczym:

   a) członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia z terenu Oddziału,

   b) przedstawiciele władz krajowych Stowarzyszenia, niebędący członkami danego Oddziału, jeżeli wyrażą taką wolę.

   4. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków Oddziału o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.

   5. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału:

   1) z własnej inicjatywy;

   2) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia;

   3) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

   4) na wniosek przynajmniej 5 członków zwyczajnych będących Członkami oddziału Stowarzyszenia.

   6. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o którym mowa w ust. 5 pkt 3 lub 4.

   7. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału powiadamiając o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie.

   8. W przypadku gdy Statut nie stanowi inaczej, do Walnego Zebrania Oddziału, w tym prawa głosu, podejmowania uchwał, powiadamiania o miejscu, terminie i porządku obrad stosuje się odpowiednio przepisy: § 19 ust. 7, § 20 - § 22 Statutu, z tym że ilekroć w tych przepisach jest mowa o "Walnym Zebraniu Członków", "Zarządzie", lub "Członkach" rozumie się przez to odpowiednio "Walne Zebranie Członków Oddziału", "Zarząd Oddziału" lub "Członków Oddziału.

   § 35

   1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Oddziału oraz od 1 do 2 Członków Zarządu Oddziału.

   2. O liczbie członków Zarządu Oddziału decyduje Walne Zebranie Członków Oddziału.

   3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej cztery razy w roku.

   4. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją.

   5. W przypadku gdy Statut nie stanowi inaczej, do Zarządu Oddziału, Członków Zarządów Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy: § 24 ust. 3-4, 6, 9, § 25 ust. 4, § 26 Statutu, z tym że ilekroć w tych przepisach jest mowa o "Walnym Zebraniu Członków", "Zarządzie", lub "Członkach" rozumie się przez to odpowiednio "Walne Zebranie Członków Oddziału", "Zarząd Oddziału" lub Członków Oddziału".

   6. Mandat Członka Zarządu wygasa z upływem ostatniego dnia kadencji, rezygnacji, ubezwłasnowolnienia, śmierci, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub odwołania ze składu Zarządu oddziału.

   7. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego oddziału zgodnie z uchwałami władz Stowarzyszenia, oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału.

   8. Do zakresu Zarządu Oddziału należy:

   1) kierowanie bieżącą pracą Oddziału;

   2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału;

   3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału, Walnego Zebrania Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;

   4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału;

   5) sporządzanie planów pracy i budżetu Oddziału;

   6) zarządzanie przydzielonym Oddziałowi składnikami majątkowymi i środkami finansowymi Stowarzyszenia;

   7) przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału;

   8) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu w granicach określonych postanowieniami ust. 9;

   9) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

   9. Zaciąganie zobowiązań i zarząd majątkiem Stowarzyszenia Zarząd Oddziału wykonuje w ramach przydzielonych środków finansowych i składników majątkowych, na podstawie i w granicach pełnomocnictw lub upoważnień udzielonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

   10. Udzielenie pełnomocnictwa lub upoważnienia, o których mowa w ust. 9 wymaga każdorazowo zgody Zarządu Stowarzyszenia wyrażonej w formie uchwały, w której wskazuje się dopuszczalny zakres umocowania.

   § 36

   1. Zarząd Stowarzyszenia sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału, kontroluje zgodność podejmowanych działań Oddziału z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.

   2. Wszelkie inicjatywy podejmowane w Oddziale Stowarzyszenia, a nie wynikające z uchwał władz Stowarzyszenia, wymagają uprzedniej akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.

   3. Zarząd Stowarzyszenia zobligowany jest nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

   4. Postanowienia ust. 1 nie uchybiają kompetencjom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, która niezależnie wykonuje kontrolę wewnętrzną i nadzór także nad Oddziałami.

   Rozdział VI

   Majątek Stowarzyszenia

   § 37

   1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

   2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

   1) składek członkowskich;

   2) dotacji;

   3) środków otrzymanych od sponsorów;

   4) darowizn;

   5) zapisów i spadków;

   6) dochodów z własnej działalności;

   7) dochodów z majątku.

   § 38

   Zabronione jest:

   1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

   2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

   3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

   4) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   Rozdział VII

   Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

   § 39

   1. O zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały wymagającej większości 2/3 głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, likwidatorów oraz cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.