Regulamin wewnętrzny

Art. 1 [Najwyższe standardy etyczne]

 1. Członkowie Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce przekonani o wadze przestrzegania w ramach swoich praktyk obowiązujących uregulowań, przepisów prawnych i postępowania zgodnie z wyznaczonym standardami etycznymi zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Wewnętrznego.
 2. Członkowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Jogi Iyengara w Polsce czując się zobowiązanymi do promowania zasad etycznego postępowania pragnąc dołączyć do grona światowej czołówki pod względem odpowiedzialności za podejmowane działania, przyjmują na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu.
 3. Niniejszy Regulamin Wewnętrzny został uchwalnony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce, które zobowiązuje się do regularnej oceny przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Wewnętrznym oraz aktualizowania jego treści na podstawie uzyskanych wniosków.
 4. Regulamin Wewnętrzny odzwierciedla wartości etyczne zawarte w Konstytucji dla Stowarzyszeń Jogi Iyengara z roku 2009 jakim hołduje Stowarzyszenie i jakich chce ono przestrzegać. Regulamin Wewnętrzny stanowi dla członków Stowarzyszenia wzorzec postępowania w stosunku do pozostałych członków Stowarzyszenia, współpracowników oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych.
 5. Niniejszy Regulamin Wewnętrzny jest rozpowszechniany i popularyzowany poprzez działania Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

Art. 2 [Przedsięwzięcia]

 1. Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce jako ogólnopolskie od początku swojej działalności kładzie nacisk na szerzenie wiedzy na temat praktykowania jogi metodą Iyengara, propagując najwyższą jakość nauczania i profesjonalizm usług.
 2. Koncentrując swoje wysiłki na propagowaniu wiedzy o praktykowaniu Jogi metodą Iyengara, Stowarzyszenie organizuje szkolenia oraz konwencje oparte na współpracy międzynarodowego środowiska ekspertów, ideą których jest upowszechnianie wiedzy oraz weryfikowanie wizji rozwoju praktykowania jogi Iyengara na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszeniu przyświeca odpowiedzialność za sukcesy jego członków oraz szacunek i otwartość na ich potrzeby. Stowarzyszenie dostarcza swoim członkom szkolenia najwyższej jakości, co uzyskiwane jest jako efekt wysokich umiejętności, doświadczeń i kompetencji osób zapewniających szkolenia oraz współpracy z ośrodkiem jogi Iyengara w Punie, dokładając wszelkich starań, aby oferowane szkolenia i konwencje spełniały najwyższe standardy i oczekiwania Członków Stowarzyszenia.
 4. Zarówno w relacjach wewnętrznych członków Stowarzyszenia, jak i zewnętrznych z jego interesariuszami Stowarzyszenie hołduje uniwersalnym wartościom, promując uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, jakość jako cel postawiony indywidualnej własnej pracy, otwartą współpracę dla dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród członków Stowarzyszenia oraz partnerów biznesowych, a także szacunek, wyrozumiałość i wzajemną pomoc.
 5. Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce chroni prawa autorskie przysługujące spadkobiercom BKS Iyengara.

Art. 3 [Organy]

 1. Nad przestrzeganiem Statutu, Konstytucji oraz Regulaminu Wewnętrzengoe czuwają powołane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komisja Etyki oraz Komitet Techniczny Stowarzyszenia.
 2. Członków Stowarzyszenia zachęca się do zgłaszania wszelkich dostrzeżonych naruszeń obowiązujących standardów i zobowiązuje do przestrzegania regulacji obowiązujacych Członków Stowarzyszenia w tym przepsów powszechnie obowiązującego prawa, Statutu, Konstytucji oraz niniejszego Regulaminu Wewnętrznego.
 3. Członkowie Stowarzyszenia podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad wynikających z treści Statutu, Konstytucji oraz Regulaminu Wewnętrznego.

Art. 4. [Komisja Etyki]

 1. Do zadań powołanej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komisji Etyki należy:
  1. Wspieranie Członków Stowarzyszenia w przestrzeganiu postanowień Statutu Stowarzyszenia, Konwencji i postanowień Regulaminu Wewnętrzengo.
  2. Czuwanie nad stosowaniem przez Członków Stowarzyszenia ujednoliconych przez Instytut Iyengara w Punie (Indie) zasad i uregulowań dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu Jogi Iyengara w Polsce i ważności dyplomów.
  3. Dbanie o przestrzeganie zobowiązań wynikających z umów o używanie nazwiska i znaku towarowego B.K.S. Iyengara (Certification Mark) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Rozstrzyganie sporów pomiędzy:
   • członkami Stowarzyszenia dotyczących wykonywania praw i obowiązków wynikających ze Statutu Stowarzyszenia;
   • członkami Stowarzyszenia i jego władzami,
   • sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi władzami Stowarzyszenia
  5. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i rozstrzyganie sporów związanych z nieprzestrzeganiem zasad etycznych obowiązujących członków stowarzyszenia nauczycieli i uczniów określonych w Konstytucji Stowarzyszeń Jogi Iyengara oraz niniejszym Regulaminie Wewnętrznym, jak również nakładanie sankcji na członków stowarzyszenia za dopuszczenie się naruszeń.
  6. Odpowiadanie stosownymi przedsięwzięciami na bieżące problemy Członków Stowarzyszenia związane z podejmowanymi przez nich działaniami.
 2. W zakresie zadania określone w ust. 1 pkt 3 Komisja etyki uprawniona jest do:
  1. ustalania prawa do korzystania z nazwiska i znaku towarowego B.K.S. Iyengara;
  2. ustalania wynagrodzenia za korzystanie z nazwiska i znaku towarowego B.K.S. Iyengara;
  3. ustalania odszkodowania za nieuprawnione korzystanie z nazwiska i znaku towarowego B.K.S. Iyengara;
  4. stwierdzenia utraty prawa do korzystania z nazwiska i znaku towarowego B.K.S. Iyengara;
  5. stwierdzenia naruszenia prawa do korzystania z nazwiska i znaku towarowego B.K.S. Iyengara przez osobę nieuprawnioną.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo oczekiwać od Komisji Etyki pomocy, wsparcia i przedsięwzięcia działań w zakresie zgłaszanych spraw w tzm naruszeń, pytań i wątpliwości.
 4. Komisja Etyki zobligowana jest do niezwłocznego poinformowania Zarządu Stowarzyszenia o każdym ujawnionym naruszeniu prawa polegającym na nieuprawnionym wykorzystaniu nazwiska i znaku towarowego B.K.S. Iyengara.

Art. 5 [Komitet Techniczny]

Do zadań Komitetu Technicznego powołanego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia należy:

 1. organizowanie szkoleń, współorganizowanie egzaminów nauczycielskich oraz nadawanie dyplomów, zgodnie z zaleceniami Instytutu Iyengara w Punie;
 2. wyznaczenie komisji egzaminacyjnej, w tym swojego przedstawiciela na egzaminy nauczycielskie;
 3. zatwierdzanie wyników egzaminów nauczycielskich;
 4. czuwanie nad merytoryczną treścią informacji publikowanych na stronie internetowej stowarzyszenia oraz materiałów wydawanych i rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie.

Art. 6 [Postępowanie dyscyplinarne]

 1. Postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest przez Komisję Etyki.
 2. Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania sądowego o ten sam czyn, może być jednak zawieszone do czasu ukończenia tego postępowania.
 3. Komisja Etyki może prowadzić postępowanie dyscyplinarne na wniosek pokrzywdzonego, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub z urzędu.
 4. Rozstrzygnięcia Komisji Etyki prowadzącej postępowanie dyscyplinarne opierają się na ustaleniach faktycznych poczynionych bezpośrednio w tym postępowaniu. Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.
 5. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:
  1. postępowanie przed Komisją Etyki I instancji,
  2. postępowanie przed Komisją Etyki II instancji,
  3. postępowanie wykonawcze.
 6. Komisja Etyki może umorzyć postępowanie dyscyplinarne w wypadkach mniejszej wagi.
 7. Komisja Etyki jest w zakresie swojego orzekania niezawisła.
 8. Członkowie Komisji Etyki rozstrzygają sprawy na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu zebranego materiału dowodowego, uwzględniając okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.
 9. Członek Komisji Etyki rozpoznający daną sprawą nie może być osobiście w tą sprawę zaangażowany.
 10. W sprawach poddanych pod rozstrzygnięcie Komisji Etyki orzeka ona w składzie dwuosobowym jako organ pierwszej instancji.
 11. Odwołania od orzeczeń Komisji Etyki rozpoznaje Komisja Etyki w innym dwuosobowym składzie.
 12. Od orzeczenia wydanego przez Komisję Etyki w drugiej instancji nie przysługuje środek odwoławczy.

Art. 7 [Strony postępowania]

 1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony i pokrzywdzony.
 2. Obwinionym jest członek Stowarzyszenia.
 3. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone postępowaniem obwinionego.

Art. 8 [Tok postępowania dyscyplinarnego]

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (skarga) składany jest w dwóch egzemplarzach na ręce Przewodniczącego Komisji Etyki.
 2. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego powinien zawierać:
  1. dane osoby zawiadamiającej, to jest jej imię i nazwisko, adres korespondencyjny, ewentualnie adres poczty elektronicznej,
  2. zwięzły opis stanu faktycznego wraz ze wskazaniem dowodów na poparcie swoich twierdzeń,
  3. określenie żądania i ewentualnie jego podstawy prawnej,
  4. datę i podpis osoby wnoszącej wniosek.
 3. Do wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego należy dołączyć pełnomocnictwo jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika.
 4. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego doręcza się członkowi Stowarzyszenia, któremu stawiany jest zarzut przewinienia dyscyplinarnego z pouczeniem o przysługującej mu możliwości złożenia pisemnej odpowiedzi na wniosek w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia.
 5. W przypadku braku podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wydaje się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, które doręcza się osobie, która złożyła wniosek.
 6. W przypadku uzasadnionych podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wydaje się postanowienie o jego wszczęciu. O wszczęciu postępowania dyscyplinarnego oraz o przyczynie jego wszczęcia zawiadamia się strony, Zarząd Stowarzyszenia oraz Ramamani Iyengar Memorial Institute w Punie. Strony poucza się o możliwości wnoszenia pism i przedstawiania dowodów na poparcie swoich twierdzeń zakreślając im odpowiednie terminy.
 7. Czynności dokonywane przed Komisją Etyki, w szczególności wnoszenie pism odbywa się za pośrednictwem listów, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym obwiniony musi wyrazić zgodę na doręczanie pism za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli obwiniony dokona wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem poczty elektronicznej, dalsze pisma w sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Komisja Etyki może wydać orzeczenie bez wyznaczania posiedzenia jeżeli wnosił o to obwiniony, lub okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego nie budzą wątpliwości.
 9. Jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego budzą wątpliwości, Komisja Etyki może wezwać strony na posiedzenie celem ich wysłuchania oraz celem przeprowadzenia dowodów. W pierwszej kolejności przeprowadza się dowód z zeznań świadków, a następnie dowód z przesłuchania pokrzywdzonego i obwinionego. Komisja Etyki zamyka posiedzenie po umożliwieniu stronom wygłoszenia mów końcowych. Z posiedzenia Komisji Etyki sporządza się każdorazowo protokół.
 10. Komisja Etyki wydaje rozstrzygnięcie niezwłocznie po wysłuchaniu mów końcowych, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich wysłuchania.
 11. Strony należy zawiadomić o terminie posiedzenia Komisji Etyki na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. W zawiadomieniu określa się termin, miejsce i przedmiot posiedzenia. Niestawiennictwo obwinionego i pokrzywdzonego na posiedzenie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba że należycie usprawiedliwią oni swoją nieobecność, jednocześnie wnosząc o odroczenie posiedzenia lub o nieprzeprowadzanie czynności przed Komisją Etyki z ważnych przyczyn. Orzeczenia wydane pod nieobecność stron są im doręczane wraz z uzasadnieniem.
 12. Posiedzenie przed Komisją Etyki jest jawne, chyba że jawność posiedzenia zagraża uzasadnionemu interesowi obwinionemu, lub pokrzywdzonemu, lub też ujawnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo zachodzą inne ważne przyczyny wyłączenia jawności.
 13. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, przesłuchanie stron, opinie biegłych oraz oględziny.
 14. Stronom przysługuje w każdym stadium postępowania prawo wglądu do akt postępowania dyscyplinarnego.
 15. Strony mają prawo do ustanowienie pełnomocnika, którym może być członek Stowarzyszenia, jak i osoba spoza Stowarzyszenia.

Art. 8 [Mediacja]

 1. Za zgodą stron Komisja Etyki może skierować strony do mediacji. Mediację można prowadzić przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, jak i w jego toku.
 2. Strony zgodnie wskazują osobę mediatora, którym może być członek Stowarzyszenia, jak i osoba spoza Stowarzyszenia.
 3. Kierując strony do mediacji Komisja Etyki wyznacza czas jej trwania na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 4. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas jej prowadzenia, strony, a ponadto wynik mediacji.
 5. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, zostaje ona zatwierdzona przez Komisję Etyki, jeżeli nie jest sprzeczna z postanowieniami Statutu, Konstytucją dla Stowarzyszeń, Regulaminem wewnętrznym, dobrymi obyczajami i nie stanowi próby obejścia przepisów prawa.

Art. 9 [Sankcje]

 1. Sankcjami przewidzianymi za naruszenie zasad etyki, postanowień Statutu Stowarzyszenia, Konwencji oraz postanowień Regulaminu Wewnętrzengo są:
  1. upomnienie;
  2. zawieszenie prawa do używania nazwiska i znaku towarowego B.K.S Iyengara (Certification Mark) na okres od pół roku do dwóch lat;
  3. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na czas od pół roku do dwóch lat
  4. wydalenie ze Stowarzyszenia.
 2. Kara upomnienia nakładana jest w wyniku dopuszczenia się przez Członka Stowarzyszenia przewinienia mniejszej wagi albo kiedy w świetle okoliczności sprawy kara upomnienia będzie wystarczającym środkiem dyscyplinującym Członka Stowarzyszeni. Udzielając upomnienia Komisja Etyki może jednocześnie zobowiązać Członka Stowarzyszenia do przeproszenia pokrzywdzonego.
 3. Kara zawieszenie prawa do używania nazwiska i znaku towarowego B.K.S Iyengara (Certification Mark) nakładana jest w przypadku nadużycia lub nieuprawnionego użycia nazwiska i znaku towarowego Iyengara, jak również w przypadkach mieszania i łączenia metody Iyengara z innymi formami jogi, wymienionych w Konstytucji.
 4. Kara zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia nakładana jest w przypadkach poważnych naruszeń zasad etyki obowiązujących nauczycieli jogi, rażącego łamania zasady wzajemnego szacunku i współpracy między członkami Stowarzyszenia, w przypadku rażących uchybień w wykonywaniu obowiązków przez członka organu statutowego Stowarzyszenia oraz w innych przypadkach, w których Komisja Etyki uzna to za właściwe ze względu na skutki przewinienia i postawę obwinionego. Kara zawieszenia pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na czas roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, utratę prawa do zdawania egzaminów w czasie zawieszenia w prawach członka oraz unieważnienie dyplomów nauczycielskich w czasie zawieszenia.
 5. Kara wydalenia ze Stowarzyszenia nakładana jest w przypadku rażących naruszeń zasad etyki, świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia, w szczególności polegającego na naruszaniu dobrego imienia Stowarzyszenia jak i jego organów Statutowych, popełnienia czynów karalnych wobec innych Członków lub uczniów niebędących Członkami Stowarzyszenia oraz w innych przypadkach, które Komisja Etyki uzna za rażące, i w których obwiniony nie wykazuje skruchy ani chęci poprawy. Kara wydalenia pociąga za sobą skreślenie z listy członków bez prawa ubiegania się o ponowny wpis przez okres pięciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary wydalenia oraz unieważnienie dyplomów nauczycielskich.
 6. Komisja Etyki może postanowić podanie treści orzeczenia do wiadomości Członków Stowarzyszenia w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe ze względu na okoliczności sprawy, o ile nie narusza to interesu osoby pokrzywdzonej naruszeniem dokonanym przez Członka Stowarzyszenia
 7. Sankcje wskazane w ust. 1 nakłada Komisja Etyki stosownie do stopnia zawinienia Członka, mając na względzie okoliczności każdej sprawy, określając sposób wykonania kary.

Art. 10 [Kara łączna]

 1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinarnych, Komisja Etyki wymierza karę za poszczególne przewinienia, a następnie karę łączną.
 2. Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady:
  1. kara zawieszenia w prawach członka stowarzyszenia nie podlega łączeniu z karą upomnienia,
  2. przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodzajowo różnych i karze wydalenia ze Stowarzyszenia wymierza się karę łączną wydalenia ze Stowarzyszenia.
  3. w przypadku, gdy obwiniony Członek Stowarzyszenia popełnił dwa lub więcej przewinień dyscyplinarnych, zanim zapadło pierwsze, choćby nieprawomocne, orzeczenie co do któregokolwiek z nich, wydaje się orzeczenie łączne, o ile orzeczone kary podlegają łączeniu według zasad przewidzianych w ust.2.

Art. 14 [Odwołania]

 1. Orzeczenia kończące postępowanie dyscyplinarne z urzędu doręcza się Stronom, Zarządowi Stowarzyszenia oraz Ramamani Iyengar Memorial Institute w Punie.
 2. Uzasadnienie orzeczenia sporządza i doręcza się na wniosek strony złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
 3. Od orzeczeń kończących postępowanie dyscyplinarne w I instancji Stronom przysługuje odwołanie do Komisji Etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 4. Odwołanie może być wniesione z powodu błędu w ustaleniach faktycznych, naruszenia prawa, jak również niewspółmierności kary dyscyplinarnej.
 5. Cofnięcie odwołania przed jej rozpoznaniem przez Komisję Etyki wiąże Komisję Etyki.
 6. Komisja Etyki rozpoznaje odwołanie w granicach odwołania, bierze jednak z urzędu pod rozwagę naruszenie prawa, naruszenie uregulowań o postępowaniu dyscyplinarnym, jak i niewspółmierność orzeczonej kary dyscyplinarnej.
 7. Orzeczenie podlega zmianie na korzyść obwinionego lub uchyleniu i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania niezależnie od granic odwołania, jeżeli jest ono oczywiście niesprawiedliwe.
 8. Komisja Etyki może orzec na niekorzyść obwinionego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść odwołanie.

Art. 15 [Rozpoznanie odwołania]

 1. Postępowanie przed Komisją Etyki jest wolne od opłat.
 2. Orzeczenie, od którego wniesiono odwołanie, nie podlega wykonaniu do czasu rozpoznania odwołania.

Art. 17 [Postępowanie wykonawcze]

 1. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym dołącza się do akt osobowych członka Stowarzyszenia.
 2. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po upływie 5 lat.
 3. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej Komisja Etyki zarządza wykreślenie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym oraz usunięcie z akt osobowych dokumentów dotyczących ukarania członka Stowarzyszenia.

Art. 18 [Przedawnienie]

 1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od czasu popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata.
 2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat.
 3. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne następuje dopiero z upływem okresu przedawnienia karalności przestępstwa.

Art. 19 [Pozostałe kompetencje Komisji Etyki]

 1. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Wewnętrznego przez Komisję Etyki może wystąpić:
  1. członek Stowarzyszenia;
  2. poszczególna władza Stowarzyszenia, o której mowa w par. 18 Statutu Stowarzyszenia pozostająca w sporze po przedstawieniu uchwały swojego gremium.
  3. Przewodniczący lub członek Komisji Etyki samodzielnie.
 2. O wszczęciu postępowania zawiadamia się władzę Stowarzyszenia pozostającą w sporze oraz pozostałe osoby będące Stronami w sprawie.
 3. W przypadku sporu Komisja Etyki zobowiązana jest:
  1. zbadać i wyjaśnić przyczyny sporu.
  2. wydać w terminie 30 dni rozstrzygnięcie w sprawie i powiadomić o nim strony lub władze Stowarzyszenia pozostające w sporze.
 4. Do czasu rozstrzygnięcia sporu władze Stowarzyszenia podejmują tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes Stowarzyszenia lub słuszny interes jego członków i zawiadamiaj o tym niezwłocznie Komisję Etyki.
 5. Orzeczenie Komisji Etyki jest wiążącym dla władz Stowarzyszenia oraz pozostałych Stron.
 6. Od orzeczenia Komisji Etyki w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Wewnętrznego odwołanie nie przysługuje.