Formula egzaminu

Jesteśmy w trakcie prac nad ustaleniem nowej formuły egzaminu na poziom 1 w duchu i opierając się na Przewodniku z Puny. Egzamin w nowej formie będzie znacznie różnił się od poprzedniej. To, co ustaliliśmy chcielibyśmy zweryfikować w praktyce podczas egzaminów próbnych w lutym 2021 roku. Po tym doświadczeniu opublikujemy szczegółowy plan, który będzie obowiązywał podczas egzaminów formalnych na poziom 1 w 2021 roku. Na tą chwilę chcielibyśmy przybliżyć Wam ideę stojącą za nową formułą oraz jakie pojawią się zmiany w odniesieniu do poprzedniej.

Dotychczasowy system szkolenia opierał się na koncepcji egzaminu, a nauczyciele i prowadzący szkolenia praktykowali i uczyli w oparciu o sylabus przypisany do danego poziomu, niestety zatracając jednocześnie radość, entuzjazm, otwartość i ciekawość w uczeniu się jogi. W obowiązującej wcześniej formule egzaminu wysuwał się na pierwszy plan duży nacisk na wysokie wymogi techniczne, przy jednoczesnym nieuwzględnianiu innych wartości takich jak: atmosfera, komunikacja, zaangażowanie, praktyczne umiejętności podczas uczenia oraz osobista relacja z drugim człowiekiem. Kandydaci przygotowywali się do egzaminu na podstawie wyuczonych instrukcji i rozpisanego scenariusza, zamiast wykształcać w sobie umiejętności obserwacji i na jej podstawie reagowania. Warunki podczas demonstracji uczenia były dalekie od tych rzeczywistych występujących na zajęciach, w związku z czym pojawiały się trudności z właściwą weryfikacją umiejętności nauczania.

Te wszystkie czynniki przyczyniały się bezpośrednio do usztywnienia całego systemu. Atmosfera lęku, napięcia oraz niepokoju wokół egzaminów bardzo często oddziaływała destrukcyjnie na kandydatów i nie stwarzała właściwych warunków do budowania wspólnoty poprzez doświadczanie wartości stojącej za procesem uczenia się jogi.

W oparciu o Przewodnik z Puny chcemy to zmienić.

Ideą stosującą za nową formułą egzaminu jest stworzenie w tym procesie bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni, w której kandydaci będą mogli zademonstrować swoje doświadczenie na ścieżce jogi w metodzie Iyengara oraz zaprezentować swoje rzeczywiste umiejętności nauczycielskie w odniesieniu do wymogów na dany poziom. Chcemy również by egzaminatorzy poprzez swoje zaangażowanie oraz atmosferę mieli możliwość poznania kandydatów również w relacji poza matą i posiadając całościowy obraz kandydata zadecydowali o jego gotowości do otrzymania określonego certyfikatu.

Podążając w kierunku nowych jakości zaplanowaliśmy, że egzaminy będą odbywały się w formie wyjazdowej, w jednym miejscu. W 2021 roku będzie to ośrodek w Oddechowie, który zapewni zarówno kandydatom, jak i egzaminatorom spokojną, naturalną przestrzeń do budowania uważnych, naturalnych relacji.

Po egzaminach próbnych podamy już konkretny plan egzaminu, kótry bedzie jasno określał wszystkie jego etapy.