Aktualności

Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
01 sierpnia 2020
Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

na podstawie § 19 ust 7 Statutu Stowarzyszenia

zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 5. września 2020 r. o godzinie 13.00 w Łodzi, przy ul. Orlej 13,

w Studio Yoga Centrum Łódź z możliwością uczestnictwa on-line przez aplikację Zoom.

 

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

  1. Otwarcie obrad,
  2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania,
  3. Sporządzenie listy obecności,
  4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
  6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
  7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za 2019 rok,
  9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z działalności za rok 2019;
  10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
  11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
  12. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
  13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
  14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
  15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
  16. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/przeznaczeniu zysku za 2019 rok,
  17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi
   Stowarzyszenia - Monice Salitra za rok 2019,
  18. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi
   Stowarzyszenia - Annie Zhadko za rok 2019,
  19. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi
   Stowarzyszenia - Małgorzacie Skórskiej za rok 2019,
  20. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi
   Stowarzyszenia - Tomaszowi Pyrzewiczowi za rok 2019,
  21. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi
   Stowarzyszenia - Romanowi Grzeszykowskiemu za rok 2019,
  22. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,
   • w przedmiocie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,
  1. Wolne wnioski,
  2. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
   Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.