Wymogi dla kandydatów do egzaminu Junior Intermediate I

WYMOGI FORMALNE

 • Potwierdzony dyplom Introductory. Między uzyskaniem stopnia Introductory, a egzaminem na stopień Junior Intermediate I powinny upłynąć co najmniej 2 lata.
 • Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia 2 rekomendacji. Pierwszej od nauczyciela prowadzącego i drugiej od nauczyciela rekomendującego.
 • Nauczyciel prowadzący powinien posiadać certyfikat co najmniej Junior Intermediate III.
 • Drugi nauczyciel rekomendujący powinien posiadać certyfikat co najmniej Junior Intermediate II.
 • Zarówno nauczyciel prowadzący, jak i drugi nauczyciel rekomendujący powinni spełniać wymogi dla nauczyciela prowadzącego i drugiego nauczyciela rekomendującego.
 • Kandydat jest zobowiązana do pozostawania w stałym kontakcie z nauczycielem prowadzącym i współpracy z nim: uczęszczając na regularne zajęcia, obserwując prowadzone przez niego klasy i asystując w nich oraz poddając się superwizji.
 • Udział w 3-dniowym warsztacie szkoleniowym z nauczycielem stopnia minimum Senior Intermediate I (przynajmniej 1 raz w roku).
 • Członkostwo SJIP przez okres roku, w którym odbywa się egzamin oraz roku poprzedzającego poparte zaświadczeniem wpłaty składek.
 • Posiadanie ważnego na dany rok CMu.
 • To jak długi będzie proces przygotowań do egzaminu, uzależnione jest od decyzji nauczyciela prowadzącego. Czas przygotowań nie jest wytyczną do podejścia do egzaminu. Gotowość ze strony kandydata do zgłębiania wiedzy oraz jego samodzielność w procesie, w którym nauczyciel jest przewodnikiem, mają największe znaczenie.

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO

Praktyka oraz uczenie

 • Opanować praktykę i uczenie asan i praṇayam na stopień Junior Intermediate I pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego i dodatkowo nauczycieli wyższych stopniem, z dużym doświadczeniem nauczycielskim.
 • Wymagamy od kandydatów praktyki asan i pranayam oraz ich etapów według obrazów i wskazań pochodzących z:
  • Joga w praktyce: Kurs Wstępny (Geeta S. Iyengar)
  • Yoga in Action: An Intermediate Course (Geeta S. Iyengar)
  • Podstawowe wskazówki dla nauczycieli jogi,(B.K.S. Iyengar i Geeta Iyengar)
  • Światło jogi (B.K.S. Iyengar)
  • Joga doskonała dla kobiet (Geeta S. Iyengar)
  • Światło Pranayamy (B.K.S. Iyengar)
 • Rekomendujemy "studiowania ze szkłem powiększającym" sylabusa poprzedzających i następujących poziomów. Ułatwi to kształcenie umiejętności sekwencjonowania działań w pozycjach, pomoże w głębszym ich rozumieniu, pozwoli skutecznie pomagać uczniom mającym trudności z wykonaniem pozycji oraz motywować uczniów gotowych do większych wyzwań.
 • W części praktycznej egzaminu należy wykonać asany w wariantach określonych w zestawie egzaminacyjnym na poziom Junior Intermediate I (odnośnik do zestawu egzaminacyjnego Junior Intermediate I). Dopuszczalne są uzasadnione modyfikacje wynikające z ograniczeń natury fizycznej. Umiejętność zastosowania właściwej pomocy pokazuje zrozumienie akcji w pozycji.
 • Od kandydatów poziomu Junior Intermediate I oczekuje się:
  • stosowania instrukcji wykraczających poza podstawowe akcje w pozycjach;
  • podstawowej pomocy uczniom w wykonywaniu pozycji ze szczególnym uwzględnieniem pozycji odwróconych;
  • uczenia płynącego z praktyki;
  • umiejętności obserwacji, egzekwowania instrukcji i uważności wobec grupy/plastyczności uczenia/reagowania w odpowiedzi na możliwości uczniów/równowagi między działaniem, obserwacją i reakcją (Tapas/Svadhyaya);
  • rozumienia pozycji pozwalającego na określenie skąd dana akcji wynika, dokąd prowadzi i jak oddziałuje na poszczególne obszary ciała;
  • systematycznego linkowania działań w obrębie pozycji oraz z pozycji na pozycję;
  • świadomości wzajemnej zależności między działaniami i reakcjami ciała i umysłu;
  • rozumienia, przedstawienia i wyegzekwowania istotnych dla pozycji ustawień i akcji - obraz nauczanej pozycji powinien być czytelny
  • zastosowania wariantu lub pomocy w przypadku menstruacji/bólu kolan/problemów z dolnymi placami;
  • instrukcji adekwatnych do poziomu i możliwości praktykujących.

(Organizator egzaminu zapewnia kandydatom grupę uczniów odpowiadających doświadczeniem poziomowi, na którym egzaminowany jest kandydat)

Filozofia

 • Opanować następujące zagadnienia z zakresu filozofii jogi:
  • Czym jest Purusa, czym jest Prakrti. Jaka panuje zależność między nimi?
  • Jakie są składowe Prakrti?
  • Jakie są cechy rzeczywistości fizycznej i jaki mają wpływ na praktykę?
  • Citta jako ewolut Prakrti.
  • Vrtti jako zjawiska Citty.
  • Kleśe (uciążliwości), Citta- Vikshepy (przeszkody) w praktyce i ich źródło.
  • Praktyczne sposoby wyciszania poruszeń świadomości (Jogasutry I.33 - I.39/II.I/II.29).
 • Zagadnienia przestudiować w oparciu o: Światło Jogi Światło Jogasutr Patńdżalego (B.K.S. Iyengar); Postawowewkazówki dla nauczycieli jogi(B.K.S. Iyengar i Geeta S. Iyengar); Drzewo Jogi (B.K.S. Iyengar)

Anatomia

 • Od kandydatów przystępujących do egzaminu nauczycielskiego Junior Intermediate I oczekuje się znajomości funkcjonowania układu nerwowego, układu krążenia, układu trawiennego, układu limfatycznego i hormonalnego oraz wzajemnych między nimi zależności. Wiedzę tą pozyskiwać mogą z powszechnie dostępnych źródeł, korzystając z pomocy nauczycieli z dużym doświadczeniem i paneli szkoleniowych organizowanych przez SJIP. Nauczyciele prowadzący zobowiązani są do jej weryfikacji w odniesieniu do praktyki własnej kandydatów, jak i ich gotowości do obserwacji praktyki innych pod kątem anatomicznym i fizjologicznym.
 • Ważne zagadnienia anatomiczne dla poziomu Junior Intermediate I:
  • Struktura i funkcjonowanie stawu barkowego. Specyfika ruchu ramienia/barku/łopatki w Gomukhāsanie i Eka Pada Bhekāsanie.
  • Przestudiuj na poziomie szkieletowym i organicznym jedną z āsan wykonywanych na zajęciach, które obserwujesz lub w których asystujesz na przykładzie ucznia wskazanego przez nauczyciela prowadzącego.
 • W oparciu o zdobytą wiedzę kandydat zobowiazany jest do napisania pracy pisemnej. Tematy prac pisemnych zostaną udostępnione na 3 miesiące przed egzaminem. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia prac pisemnych na 1 miesiąc przed egzaminem.

Dyplom i Certyfikat Nauczyciela Jogi według metody B.K.S. Iyengara zaświadcza o naszej dojrzałości i gotowości do nabywania wiedzy niezbędnej do bezpiecznego, rozważnego i skutecznego niesienia pomocy uczniom w ich praktyce.