Wymogi dla kandydatów do egzaminu Junior Intermediate II

WYMOGI FORMALNE

 • Potwierdzony dyplom Junior Intermediate I. Między uzyskaniem stopnia Junior Intermediate I, a egzaminem na stopień Junior Intermediate II powinien upłynąć co najmniej 1 rok.
 • Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia 2 rekomendacji. Pierwszej od nauczyciela prowadzącego i drugiej od nauczyciela rekomendującego.
 • Nauczyciel prowadzący powinien posiadać certyfikat co najmniej Senior Intermediate I.
 • Drugi nauczyciel rekomendujący powinien posiadać certyfikat co najmniej Junior Intermediate III.
 • Zarówno nauczyciel prowadzący, jak i drugi nauczyciel rekomendujący powinni spełniać wymogi dla nauczyciela prowadzącego i drugiego nauczyciela rekomendującego.
 • Kandydat jest zobowiązana do pozostawania w stałym kontakcie z nauczycielem prowadzącym i współpracy z nim: uczęszczając na regularne zajęcia, obserwując prowadzone przez niego klasy i asystując w nich oraz poddając się superwizji.
 • Udział w 3-dniowym warsztacie szkoleniowym z nauczycielem stopnia minimum Senior Intermediate II. Dwukrotnie w ciągu 2 lat poprzedzających egzamin.
 • Obowiązkowe odbycie 1 asysty na egzaminie poziomu Intreoductory.
 • Członkostwo SJIP przez okres roku, w którym odbywa się egzamin oraz roku poprzedzającego poparte zaświadczeniem wpłaty składek.
 • Posiadanie ważnego na dany rok CMu.
 • To jak długi będzie proces przygotowań do egzaminu, uzależnione jest od decyzji nauczyciela prowadzącego. Czas przygotowań nie jest wytyczną do podejścia do egzaminu. Gotowość ze strony kandydata do zgłębiania wiedzy oraz jego samodzielność w procesie, w którym nauczyciel jest przewodnikiem, mają największe znaczenie.

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO

Praktyka oraz uczenie

 • Opanować praktykę i uczenie asan i praṇayam na stopień Junior Intermediate II pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego i dodatkowo nauczycieli wyższych stopniem, z dużym doświadczeniem nauczycielskim.
 • Wymagamy od kandydatów praktyki asan i pranayam oraz ich etapów według obrazów i wskazań pochodzących z:
  • Joga w praktyce: Kurs Wstępny (Geeta S. Iyengar)
  • Yoga in Action: An Intermediate Course (Geeta S. Iyengar)
  • Podstawowe wskazówki dla nauczycieli jogi,(B.K.S. Iyengar i Geeta Iyengar)
  • Światło jogi (B.K.S. Iyengar)
  • Joga doskonała dla kobiet (Geeta S. Iyengar)
  • Światło Pranayamy (B.K.S. Iyengar)
 • Rekomendujemy "studiowania ze szkłem powiększającym" sylabusa poprzedzających i następujących poziomów. Ułatwi to kształcenie umiejętności sekwencjonowania działań w pozycjach, pomoże w głębszym ich rozumieniu, pozwoli skutecznie pomagać uczniom mającym trudności z wykonaniem pozycji oraz motywować uczniów gotowych do większych wyzwań.
 • W części praktycznej egzaminu należy wykonać asany w wariantach określonych w zestawie egzaminacyjnym na poziom Junior Intermediate II (odnośnik do zestawu egzaminacyjnego Junior Intermediate II). Dopuszczalne są uzasadnione modyfikacje wynikające z ograniczeń natury fizycznej. Umiejętność zastosowania właściwej pomocy pokazuje zrozumienie akcji w pozycji.
 • Od kandydatów poziomu Junior Intermediate II oczekuje się:
  • rozwinięcia umiejętności nabytych na poziomie Junior Intermediate I;
  • umiejętnego sekwencjonowania pozycji;
  • konsekwentnego budowania działań w obrębie pozycji;
  • umiejętnego organizowania grupy, z włączeniem w tok lekcji pań w czasie menstruacji oraz osób z pomniejszymi schorzeniami (np. ból dolnych pleców, kolan, barków, szyi);
  • głębszego rozumienia pozycji i umiejętności jego komunikowania;
  • dojrzałej obserwacji i korekty.
  • mile widziane uwzględnienie w uczeniu materiału filozoficznego z poziomu Introductory.

Filozofia

 • Opanować następujące zagadnienia z zakresu filozofii jogi:
  • Kriya yoga i jej relacja do Ashtanga yogi.
  • Abhyasa/Vairagya.
  • Pranayama i jej znaczenie dla praktyki.
  • Samyama.
  • Asana według Patańdżalego/Asana według Iyengara.
  • Ogólne przesłanie Bhagavadgity.
 • Zagadnienia przestudiować w oparciu o: Światło Jogi Światło Jogasutr Patńdżalego (B.K.S. Iyengar); Postawowewkazówki dla nauczycieli jogi(B.K.S. Iyengar i Geeta S. Iyengar); Drzewo Jogi (B.K.S. Iyengar)

Anatomia

 • Od kandydatów przystępujących do egzaminu nauczycielskiego Junior Intermediate II oczekuje się znajomości funkcjonowania układu nerwowego, układu krążenia, układu trawiennego, układu limfatycznego i hormonalnego oraz wzajemnych między nimi zależności. Wiedzę tą pozyskiwać mogą na podstawie dostępnych podręczników anatomii i fizjologii, Podstawowych wskazówek dla nauczycieli jogi, oraz Jogi doskonałej dla kobiet. A także korzystając z pomocy i doświadczeń nauczycieli z dużym doświadczeniem i paneli szkoleniowych organizowanych przez SJIP. Nauczyciele prowadzący zobowiązani są do jej weryfikacji w odniesieniu do praktyki własnej kandydatów, jak i ich gotowości do obserwacji praktyki innych pod kątem anatomicznym i fizjologicznym.
 • Ważne zagadnienia anatomiczne dla poziomu Junior Intermediate II:
  • Struktura i funkcjonowanie stawu kolanowego. Specyfika ustawienia i ruchu kolana w Tadāsanie, Virāsanie i Padmāsanie.
  • Przestudiuj przebieg regularnej ciąży. Uwzględnij zmiany zachodzące w czasie ciąży, porodu i połogu w poszczególnych układach ciała. Obserwuj zajęcia i asystuj w praktyce pań w ciąży.
 • W oparciu o zdobytą wiedzę kandydat zobowiązany jest do napisania pracy pisemnej. Tematy prac pisemnych zostaną udostępnione na 3 miesiące przed egzaminem. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia prac pisemnych na 1 miesiąc przed egzaminem.

 

Dyplom i Certyfikat Nauczyciela Jogi według metody B.K.S. Iyengara zaświadcza o naszej dojrzałości i gotowości do nabywania wiedzy niezbędnej do bezpiecznego, rozważnego i skutecznego niesienia pomocy uczniom w ich praktyce.