Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

na podstawie § 19 ust 7 Statutu Stowarzyszenia

zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się w dniu  5. września 2020 o godzinie 13:00 w Łodzi, przy ul. Orlej 13,

w Studio Yoga Centrum Łódź z możliwością uczestnictwa on-line przez aplikację Zoom.

 

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania,
 3. Sporządzenie listy obecności,
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
 7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za 2019 rok,
 9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z działalności za rok 2019;
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
 12. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019,
 16. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/przeznaczeniu zysku za 2019 rok,
 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi 
  Stowarzyszenia - Monice Salitra za rok 2019,
 18. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 
  Stowarzyszenia - Annie Zhadko za rok 2019,
 19. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi 
  Stowarzyszenia - Małgorzacie Skórskiej za rok 2019,
 20. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi 
  Stowarzyszenia - Tomaszowi Pyrzewiczowi za rok 2019,
 21. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi 
  Stowarzyszenia - Romanowi Grzeszykowskiemu za rok 2019,
 22. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,
 • w przedmiocie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,
 1. Wolne wnioski,
 2. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
  Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

Protokół z Walnego Zebrania Członków SJIP z 5 września 2020 r. można przeczytać tutaj