Aktualności

Aktualizacja zasad certyfikacji
03 marca 2022
Aktualizacja zasad certyfikacji

Komitet Techniczny w opraciu o wytyczne RIMYI oraz po przeanalizowaniu certyfikacji na poziom 1, które miały miejsce w 2021 roku, uszczegółowił zasady przeprowadzania certyfikacji. Jasno sprecyzowany został również sposób przeprowadzania certyfikacji warunkowej. Szczegółowe informacje na temat certyfikacji warunkowej znajdują się w zakładce certyfikacja warunkowa. Zarząd SJIP określił również zasady rozliczania dla osób podchodzących do certyfikacji warunkowej - koszty i procedury certyfikacji warunkowej.

UCHWAŁA KT 01/2022

W oparciu o wytyczne RIMYI w Punie dotyczące nowej formuły certyfikacji oraz po odbyciu i przeanalizowaniu certyfikacji w roku 2021, Komitet Techniczny, zgodnie ze statutem i regulaminem SJIP, odpowiedzialny za proces certyfikacji nauczycieli, na zebraniu 10. stycznia 2022 podjął następujące decyzje:

§ 1.

Miejscem Certyfikacji na Poziom 1 w 2022 roku będzie Ośrodek Oddechowo pod Warszawą.

§ 2.

Ramowy plan Certyfikacji:

Dzień 0

15.00 zebranie Komisji Certyfikacyjnej

18.00 wspólna kolacja

19.00. spotkanie integracyjne z Kandydatami

Dzień 1

7.30 wspólna, interaktywna praktyka członków Komisji i Kandydatów z elementami superwizji

9.00 wypełnienie arkusza wniosków z praktyki własnej przez Kandydatów

9.30 praktyka pozycji odwróconych

10.00 wspólne śniadanie

10.45 zapoznanie się z wnioskami i obserwacjami Kandydatów/oglądnięcie nagrań praktyki pozycji odwróconych

11.45 dyskusja w oparciu o wnioski Kandydatów

13.30 wspólny obiad

16.00 prezentacja praktyki własnej w formie lekcji (w oparciu o pozycje reprezentatywne dla Poziomu)

17.30 czas dla Komisji

18.30 wspólna kolacja

Dzień 2

7.30 wspólna praktyka

9.00 śniadanie

10.00 demonstracja uczenia I

12.30 obiad

14.00 demonstracja uczenia II

Dla każdego z Kandydatów Komisja przeznacza 45 min. Podczas pierwszych 30 min. Kandydat/ka prowadzi przygotowaną przez siebie sekwencję, w oparciu o 2 pozycje wyznaczone przez Komisję oraz jeden wariant pozycji odwróconej, z uwzględnieniem pomocy manualnej. Komisja określa dodatkowo kontekst lekcji oraz sytuację zdrowotną jednego z uczniów, które Kandydaci muszą uwzględnić przy opracowaniu i realizacji sekwencji. Kolejne 10 min. przeznaczone jest na rozmowę z Kandydatem/tką. Ostatnie 5 min. - na sporządzenie uwag przez egzaminujących.

16.30 czas dla Komisji Egzaminacyjnej

18.00 przedstawienie wyników

19.00 kolacja

§ 3.

Komitet Techniczny nie przewiduje trzeciego dnia Certyfikacji przeznaczonego
w Przewodniku na sesje "poprawkowe". W przypadku uzyskania oceny "warunkowej", Komisja nakłada na Kandydata zadanie warunkowe, w realizacji którego Kandydat współpracuje z Nauczycielem Prowadzącym i wyznaczonym członkiem Komisji.
O sposobie realizowania oceny warunkowej szczegółowo traktuje Uchwała KT 02/2022.

§ 4.

Terminy Certyfikacji wraz z nazwiskami Członków Komisji Certyfikacyjnej ogłaszane będą jesienią roku poprzedzające Certyfikacje, umożliwiając Kandydatom wybór terminu, gdzie w pracach Komisji nie bierze udziału ich Nauczyciel Prowadzący.

§ 5.

W skład Komisji wchodzi 3 Członków Komisji Certyfikacyjnej oraz1 asystent(Członek Komisji w trakcie szkolenia). Każdy z członków Komisji Certyfikacyjnej zobowiązany jest do wcześniejszego wzięcia udziału w organizowanym przez SJIP szkoleniu z komunikacji/udzielania informacji zwrotnej.

Członkowie Komisji ograniczają swoją ingerencję w praktykę kandydatów do następujących sytuacji:

 1. Wyraźnego niezrozumienia: działania/zachowania niezgodnego z metodą B.K.S. Iyengara.
 2. Niebezpieczeństwa wystąpienia kontuzji.

§ 6.

Uzyskanie statusu Członka Komisji Certyfikacyjnej uwarunkowane jest:

 1. Dla nauczycieli wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych w poprzednim systemie certyfikacyjnym:
  1. minimum jedną asystą w bieżącym systemie dla zapoznania się z jego formułą,
  2. uzyskaniem pozytywnej informacji zwrotnej ze strony Komisji Certyfikacyjnej oraz uzyskaniem pozytywnej opinii ze strony organizatora Certyfikacji.


 1. Dla nauczycieli nie posiadających doświadczenia w poprzednim systemie certyfikacyjnym:
 1. trzema asystami w bieżącym systemie
 2. uzyskaniem pozytywnej informacji zwrotnej ze strony Komisji Certyfikacyjnej

. oraz uzyskaniem pozytywnej opinii ze strony organizatora Certyfikacji.

Asystujący zobowiązani są do rozmowy i uzyskania informacji zwrotnej w bezpośrednim podsumowaniu Certyfikacji zarówno od członków Komisji Certyfikacyjnej, jak i organizatora Certyfikacji.

§ 7.

Podczas Certyfikacji obecna będzie kompetentna, wykwalifikowana osoba (trener kompetencji miękkich, coach, psycholog), znająca i rozumiejąca Metodę Jogi B.K.S. Iyengara. Jej zadaniem jest superwizowanie przebiegu certyfikacji pod względem komunikacyjnym i społecznym. Superwizor odpowiedzialny jest za przekazanie informacji zwrotnej oraz wniosków z obserwowanej certyfikacji Członkom Komisji Certyfikacyjnej, Komitetowi Technicznemu oraz Zarządowi.

§ 8.

W Certyfikacji może wziąć udział maksymalnie 6 Kandydatów.

§ 9.

Warunkiem zgłoszenia się Kandydata/tki do Certyfikacji jest przedstawienie listu rekomendacyjnego od Nauczyciela Prowadzącego (Mentora) nie później, niż 3 miesiące przed terminem Certyfikacji.

Komisja zapoznaje się z listami rekomendacyjnymi w trakcie spotkania bezpośrednio poprzedzającego Certyfikację.

§ 10.

Tematy prac teoretycznych zostaną przedstawione Kandydatom nie później, niż 2 miesiące przed terminem Certyfikacji. Zebrane przez Organizatora, zostaną przedstawione członkom Komisji do analizy, nie później, niż 2 tygodnie przed Certyfikacją.

§ 11.

Podczas ogłoszenia wyników certyfikacji dnia 2-go, Kandydaci otrzymują ogólną informację zwrotną, dotyczącą wyniku certyfikacji w formie indywidualnej i grupowej.

Szczegółową informację zwrotną, dotyczącą praktyki i uczenia oraz, w razie konieczności, wytycznych do zaliczenia certyfikacji warunkowej, Kandydaci otrzymują drogą mailową do 14. dniu po certyfikacji.

Na informację zwrotną składają się trzy elementy:

a) uwagi i wskazania dotyczące praktyki

b) obserwacje dotyczące uczenia

c) wskazanie związków i zależności między praktyką a uczeniem Kandydatki/Kandydata

d) ew. wytyczne do zaliczenia certyfikacji warunkowej.

Dla Kandydatów przewidziany jest również termin spotkania online z Członkami Komisji, który będzie wyznaczony w okresie między 15 a 22 dniem po Certyfikacji. Celem spotkania jest umożliwienie Kandydatom konsultacji i szczegółowego omówienia wszelkich kwestii, dotyczących otrzymanej informacji zwrotnej.

UCHWAŁA KT 02/2022

Komitet Techniczny Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,
na zebraniu 10 stycznia 2022 r., zgodnie ze statutem i regulaminem SJIP, odpowiedzialny za proces certyfikacji nauczycieli, po odbyciu i przeanalizowaniu Certyfikacji na Poziom 1 w roku 2021, podjął następujące decyzje:

§ 1.

Zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce Komitet Techniczny zadecydował, co następuje:

 1. Kryteria oceny warunkowej:


  1. Wynika z punktacji tj. oceny dojrzałości praktyki i gotowości dydaktycznej Kandydata/ki w przedziale 9 -11 punktów (przy czym minimalna ilość punktów, wymagana do zdania certyfikacji to 12).

  2. Wynika ze zgodnej decyzji minimum dwóch członków Komisji Certyfikacyjnej, popartej merytorycznymi argumentami, o konieczności wystawienia oceny warunkowej.

  3. Staje się rozwiązaniem kompromisowym w sytuacji spornej, w której członkowie Komisji Certyfikacyjnej nie są w stanie jednogłośnie zadecydować o zdaniu certyfikacji przez kandydata.


 1. Realizacja zadania warunkowego:

 1. Czas na realizację warunku określa Mentor/Nauczyciel Prowadzący, jednocześnie weryfikacja warunku musi nastąpić nie później, niż rok oraz nie wcześniej niż 3 miesiące od daty Certyfikacji, której ten warunek dotyczy.

 1. W Komisji Weryfikującej Warunek biorą udział 2 osoby:

i. Członek Komisji Certyfikacyjnej, której dany warunek dotyczy

ii. Kompetentny Nauczyciel Certyfikujący, wybrany wg listy Nauczycieli Certyfikującej, dostępnej na stronie Stowarzyszenia.


 1. c. W doborze członka Komisji Certyfikacyjnego oraz drugiego Nauczyciela Certyfikującego decydować powinna dostępność czasowa i logistyczna, mająca na celu usprawnienie komunikacji między stronami oraz realizację zadania warunkowego.


 2. Warunek będzie weryfikowany w miejscu dostępnym, zarówno dla wybranego Członka Komisji Certyfikacyjnej, drugiego Nauczyciela Certyfikującego jak i dla Kandydata/tki (np. w najbliższym dużym mieście).

 1. Za umówienie spotkania weryfikującego warunek odpowiada Kandydat/ka. 2. 3. Plan i przebieg weryfikacji warunku:


 3. a. Zadanie warunkowe polega na przeprowadzeniu przez Kandydata/tkę 60-90 minutowej lekcji w miejscu oraz dla grupy uczniów, zorganizowanych przez Kandydata/tkę (np. w szkole jogi, w której regularnie uczy).

 1. b. Na dwa dni od wyznaczonej daty realizacji zadania warunkowego, Kandydat/ka otrzymuje drogą mailową:

 2. c. Ze względu na to, że okoliczności prowadzenia przez Kandydata/tkę lekcji w trybie szkolnym stanowią najbardziej organiczny kontekst, dostarczając naturalnych sytuacji, wymagających od nauczyciela adekwatnego reagowania, Komitet Techniczny zadecydował o braku potrzeby nakładania dodatkowych zadań.
 3. d. Komisja Weryfikująca Warunek spotyka się z Kandydatem/ką na 30 minut przed planowaną lekcją w celu komfortowej organizacji.
 4. e. Organizacja lekcji oraz forma przekazania informacji uczestnikom lekcji, dotyczących okoliczności jej przeprowadzenia, leży po stronie Kandydata/ki.
 5. f. Komisja Weryfikująca Warunek obserwuje całą lekcję.
 6. g. Po zakończonej lekcji, członkowie Komisji oraz Kandydat/ka przeznaczają 10 min. na rozmowę.
 7. h. Po kolejnych 60 min. Członkowie Komisji oraz Kandydat/ka spotykają się ponownie, w celu przedstawienia informacji zwrotnej.
 8. i. Nieuznanie zadania warunkowego przez Komisję jest równoznaczne z niezaliczeniem Certyfikacji.
 9. j. O rezultacie certyfikacji warunkowej obowiązana jest poinformować jedna z osób z komisji certyfikacyjnej, uczestnicząca w realizacji oceny warunkowej. Informację należy wysłać do 3 dni po odbyciu certyfikacji warunkowej na adres: certyfikacja@joga.org.pl.


   1. Dwie pozycje reprezentatywne dla Poziomu I, które powinny zostać zawarte w zaplanowanej przez Kandydata/kę sekwencji oraz jeden z wariantów pozycji odwróconej, na podstawie którego weryfikowana będzie umiejętność ręcznego wprowadzenia/ zabezpieczenia ucznia w pozycji.

   2. Przypomnienie elementów oceny warunkowej, które będą przedmiotem obserwacji Komisji Weryfikującej:
    • dotyczące pracy w asanach
    • języka instrukcji
    • korekty manualnej
    • aspektów relacji z grupą.


§ 2.

1. Uchwała KT 02/2022 została przyjęta większością głosów.

2. Postanowienia zawarte w Uchwale KT 02/2022 wchodzą w życie z chwilą jej podjęcia.