Aktualności

Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
16 marca 2021
Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

na podstawie §19 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia

zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 17. kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 w Poznaniu przy ul. Langiewicz 2/5 w Studio Sananda Szkoła Yogi z możliwością uczestnictwa on-line przez aplikację Zoom.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2020.
 7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2020.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za 2020 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z działalności za rok 2020.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2020.
 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2020.
 12. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2020.
 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2020.
 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2020.
 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/przeznaczeniu zysku za 2020 rok.
 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Stowarzyszenia - Monice Salitra za rok 2020.
 18. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Stowarzyszenia - Annie Zhadko za rok 2020.
 19. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia - Małgorzacie Skórskiej za rok 2020.
 20. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia - Aleksandrze Zdziechowskiej za rok 2020.
 21. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stowarzyszenia - Romanowi Grzeszykowskiemu za rok 2020.
 22. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,

- wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

23. Wolne wnioski.

24. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.