Regulamin

§1. Informacje podstawowe

 1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony www.joga.org.pl (zwanej dalej Sklepem), jest: Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce z siedzibą w Poznaniu. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy. pod numerem 0000158296, NIP 6762244531, REGON 35672855600000 zwane dalej Sprzedawcą.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Zamawiającego powoduje ponoszenie przez Zamawiającego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony internetowej wymienionej w § 1 p 1.
 6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zamawiane produkty bez wad.
 9. Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów rozpakowanych, tzw. końcówek serii - są one wyraźnie oznaczone jako "Wyprzedaż".
 10. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi producentów i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji towaru.
 11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki w tym podatek VAT, cła i inne podatki.
 12. Wszelkie informacje o produktach umieszczonych w Sklepie, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 13. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne dane wynikłe z nieprawidłowej informacji przekazanej przez producenta oferowanych towarów.
 14. Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu.

§2. Warunki techniczne

Do poprawnej obsługi Sklepu jest wymagane:

 1. Posiadanie sprawnego technicznie komputera z połączeniem internetowym.
 2. Posiadanie przeglądarki internetowej poprawnie interpretującej kod HTML i CSS oraz posiadającej obsługę bezpiecznego połączenia szyfrowanego.
 3. Włączenie w przeglądarce opcji akceptacji plików tymczasowych "cookie" oraz obsługi języka javascript.
 4. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Stroną składającą zamówienia w Sklepie zwaną dalej Zamawiającym, jest pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający osobowość prawną.
 2. Stroną przyjmującą zamówienia i dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu jest podmiot określony w § 1 p.1.
 3. Zamawiający ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Zamawiającego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Zamówienia w sklepie składa się wybierając towary z oferty przedstawionej na stronie internetowej Sklepu i wypełniając odpowiedni formularz w celu podania danych adresowych Zamawiającego, sposobu zapłaty i sposobu dostawy.
 5. Przedmiotem transakcji są produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.
 6. Zamawiający dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień złożonych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 9. Za moment zawarcia umowy uważa się zakończenie składania zamówienia co następuje poprzez wysłanie formularza z danymi kupującego, wybranym sposobem płatności oraz sposobem dostawy.
 10. Zamawiający składając zamówienie wyraża wolę zawarcia umowy kupna określonych towarów ze Sprzedawcą, a Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować tą umowę.

§4. Zakładanie konta

 1. Zamawiający może dokonać w Sklepie rejestracji tj. założenia konta. Założenie konta jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 2. Aby założyć Konto należy wypełnić Formularz rejestracji oraz podanie wymaganych danych.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez odznaczenie pola "usuń konto" w panelu użytkownika.
 5. Konto stanowi platformę umożliwiającą użytkownikowi dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu. Założenie konta umożliwia również dostęp do platformy obsługującej członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.
 6. W ramach Konta Zamawiający/Użytkownicy mają również możliwość aplikowania do członkostwa w Stowarzyszeniu Jogi Iyengara w Polsce.

§5. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty za zamówienie.
 2. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące zamówienia tj: specyfikację zamówionych produktów, ich ilość i cenę, łączną kwotę do zapłaty, wybrany sposób dostawy oraz informacje na temat płatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonego zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. W takim wypadku czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia.
 4. W ofercie mogą występować towary z dłuższym czasem realizacji niż podany w par.3 p.1. Takie towary posiadają dokładną informację na temat czasu realizacji.
 5. Czas realizacji jest to okres jaki upływa od momentu przyjęcia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia lub od momentu otrzymania zapłaty (dotyczy płatności przelewem lub płatności elektronicznych) do momentu wysyłki towarów do Zamawiającego.
 6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie Zamawiającemu zostanie zaproponowany nowy terminie realizacji lub odstąpienie od zamówienia.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 8. Zamawiający podczas składania zamówienia samodzielnie wybiera sposób dostawy towarów (kurier).
 9. Koszty dostawy są określone w cenniku dostawy umieszczonym na stronie Sklepu, a także automatycznie obliczane podczas finalizacji zamówienia.
 10. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie lub niemożności jego realizacji spowodowanej czynnikami nieprzewidywalnymi takimi jak klęski żywiołowe, pożar, kradzież itd.
 11. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Zamawiający.
 12. Zamawiający kwituje odbiór przesyłki na druku dostarczonym przez dostawcę. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 13. Przed odebraniem przesyłki od dostawcy, Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan zaklejenia przesyłki, czyli na taśmy, folie, plomby, itp. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić Protokół Szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Właścicielem sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Zamawiającemu wraz z przesyłką faktury VAT, specyfikacji zamówienia lub paragonu fiskalnego.

§6. Płatność

Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

 1. Przelewem - nabywca dokonuje przelewu na rachunek Właściciela sklepu po potwierdzeniu zamówienia. Podstawą do wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie przelewu na rachunku Właściciela sklepu.
 2. Kartą płatniczą lub kredytową, e-przelewem - za pośrednictwem wyspecjalizowanego serwisu płatniczego.

§7. Gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na produkty określone są w odrębnych przepisach producentów.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu.
 4. Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane towary.
 5. Zamawiający może odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki.
 6. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie na koszt Nabywcy na adres siedziby Właściciela sklepu towaru w stanie nieuszkodzonym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawierającym wszystkie dane nabywcy oraz numer konta bankowego, na które należy zwrócić zapłatę.
 7. Sklep, po otrzymaniu zwróconych towarów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zamawiającego z pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Zamawiający otrzymuje pełny zwrot zapłaconej kwoty wraz z kosztami wysyłki z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
 9. Zapłata zwracana jest niezwłocznie, nie później niż 14 dnia licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę odesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 10. Zwrot płatności następuje na podany przez Zamawiającego rachunek bankowy w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 11. Nabywca ponosi pełne koszty przesyłki zgodnie z cennikiem wybranego przez niego dostawcy.
 12. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem oraz reklamacji ilościowej i jakościowej (uszkodzenie produktu, wada) Zamawiający winien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej na stronie kontakt. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
  • dane kupującego (koniecznie nr telefonu)
  • numer zamówienia
  • datę złożenia zamówienia
  • nazwę i numer produktu (jeżeli występuje)
  • dokładny opis przyczyny reklamacji
 13. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych. Sklep dołoży wszelkich starań aby reklamacja została rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Pełna informacja oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce z siedzibą w Poznaniu znajdują się w polityce prywatności znajdującej się na stronie www.joga.org.pl/prywatnosc.html

§9. Postanowienia końcowe

 1. Zamówienie można złożyć pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie przedstawionych w tym serwisie jakichkolwiek artykułów i obrazów jest zabronione bez uzyskania zgody od producentów sprzedawanych towarów. Pozostałe opisy i zdjęcia opracowane przez Właściciela sklepu stanowią własność intelektualną firmy i mogą być używane i kopiowane tylko w przypadku jego pisemnej zgody.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Zamawiający w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  2. mediację
  3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 5. Zamawiający może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 roku.