Aktualności

Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
01 sierpnia 2020
Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

na podstawie § 19 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia

zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 5. września 2020 r. o godzinie 13.00 w Łodzi, przy ul. Orlej 13, w Studio Yoga Centrum Łódź z możliwością uczestnictwa on-line przez aplikację Zoom.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

  1. Otwarcie obrad,
  2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
  7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za 2019 rok.
  9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z działalności za rok 2019.
  10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
  11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
  12. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
  13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
  14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
  15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
  16. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/przeznaczeniu zysku za 2019 rok.
  17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Stowarzyszenia - Monice Salitra za rok 2019.
  18. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Stowarzyszenia - Annie Zhadko za rok 2019.
  19. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Stowarzyszenia - Małgorzacie Skórskiej za rok 2019.
  20. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Stowarzyszenia - Tomaszowi Pyrzewiczowi za rok 2019.
  21. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Stowarzyszenia - Romanowi Grzeszykowskiemu za rok 2019.
  22. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce,
  • w przedmiocie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.
  22. Wolne wnioski.
  23. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.