Aktualności

Zmiany w zarządzie i Komitecie Technicznym
09 września 2020

Aleksandra Zdziechowska jest od 5 września nowym członkiem zarządu SIJP. Jej zakres obowiązków obejmuje koordynację egzaminów. Funkcję przewodniczącego Komitetu Technicznego objął Tomek Pyrzewicz. Pozostały skład zarządu SIJP pozostaje bez zmian. Członków Komitetu Technicznego powoła w najbliższym czasie jego przewodniczący.

Przewodnik po systemie certyfikacji i egzaminów
13 sierpnia 2020

Udostępniamy pełne tłumaczenie "Przewodnika po systemie certyfikacji i egzaminów" opracowany w bieżącym roku przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie. To ważny, oczekiwany przez narodowe Stowarzyszenia dokument określający nowe zasady egzaminowania kandydatów na nauczycieli, oraz zaawansowanych uczących zgodnie z rozumieniem i w duchu pracy B.K.S. Iyengara. Przewonik przetłumaczyła Anna Gładysz.

Choć zmiany są znaczące, będą wprowadzane stopniowo i spokojnie. Jeszcze przez wiele miesięcy będziemy się posługiwać się starym, jak i nowym nazewnictwem. Warto zaznaczyć, że wszystkie wydane dotąd certyfikaty zachowują ważność, a stosowanie nazewnictwa "Level 1,2,3…" nie wymaga od uczących podchodzenia do dodatkowych egzaminów.

Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
01 sierpnia 2020

5 września 2020 roku o godzinie 13.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce. Ze względu na nadal trwającą epidemię, udział w Walnym Zebraniu Członków będzie można wziąć zarówno bezpośrednio, jak i w trybie on-line przez aplikację Zoom. Oprócz standardowych punktów porządku obrad przewidziane są wybory nowego przewodniczącego Komitetu Technicznego i członka Zarządu. Kandydatury można zgłaszać drogą elektroniczną na adres biura SJIP do 15 sierpnia 2020 roku. Po tym terminie zostaną udostępnione wszystkim członkom SJIP sylwetki kandydatów w celu przygotowania się do głosowania. Istnieje możliwość składania wolnych wniosków i po zakończeniu obrad dyskusji na temat dalszych działań i rozwoju Stowarzyszenia. Zachęcamy do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu i czynnego działania na rzecz naszej społeczności.